2017 rok

 

Ogłoszenie (5.09.2017 r.)

Zadanie „Sport to zdrowie-piłka nożna dla najmłodszych" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Górnik-Siersza" z siedzibą w Domu Kultury Willa NOT w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29, 32-541 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 500,00 zł.

Zobacz treść oferty realizacji zadania pn. „Sport to zdrowie-piłka nożna dla najmłodszych".

 

 

 

UWAGA

1. Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco: Klub składa ofertę, która o ile spełnia wymogi ustawowe jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniania jest przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego Wydziału. W przypadku wydania pozytywnej decyzji Burmistrza zawierana jest umowa z Klubem. Jeśli otrzyma on negatywną opinię,  jest informowany w formie pisemnej; o odmowie zawarcia umowy.

 

3. Wymagane dokumenty: