Nazwa organizacji: Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej i Świetlica Terapeutyczna

Data powstania organizacji:

Fundacja im. Brata Alberta powstała w 1987 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął działalności w 1999 r.

Świetlica Terapeutyczna działa od 2001 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Luzara 1

Kontakt: tel/fax 32 612 13 75 lub 501 899 927  

Władze: Katarzyna Szarzyńska – kierownik WZT i Świetlicy Terapeutycznej

Barbara Kiperk – zastępca kierownika WZT

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych, form rehabilitacji i terapii zawodowej
 • Organizowanie i prowadzenie placówek przedszkolnych, szkolno - wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych zajęć pozaszkolnych oraz domów pobytu dziennego i wakacyjnego.
 • Organizowanie i prowadzenie schronisk oraz innych form domów pobytu stałego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.
 • Organizowanie i prowadzenie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do akceptacji osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej

WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej  18 roku życia.

WTZ prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.

Świetlica Terapeutyczna prowadzi zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różnorodną niepełnosprawnością, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności, w wieku od 6rż.

Zajęcia dobywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

Organizujemy kiermasze, kwesty i zbiórki publiczne, z których dochód przeznaczamy na działalność obu placówek.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

 • Organizowanie rokrocznie od 2003r. Ogólnopolskiego Pikniku Muzycznego dla Osób Niepełnosprawnych.
 • Realizowanie zadań publicznych dofinansowanych ze środków Gminy Trzebina w ramach małej dotacji pt. „Akademia życia”,
 • Prowadzenie zespołu instrumentalnego – orkiestry „Albert Band", w którym osoby z niepełnosprawnością grają samodzielnie na różnych instrumentach (instrumenty klawiszowe, perkusja, akordeon, dzwonki chromatyczne, instrumenty perkusyjne i etniczne), zgodnie ze specjalnie przygotowanym zapisem nutowym w postaci kolorów i pod kierunkiem opiekunów-wolontariuszy
 • prowadzenie 8 Drużyny Harcerskiej Wędrowniczej „Zośka” Nieprzetartego Szlaku i aktywny udział w życiu Hufca ZHP w Trzebini, udział naszych niepełnosprawnych harcerzy w rajdach i obozach harcerskich
 • aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej,
 • podejmowanie działań o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego; kiermasze, spotkania integracyjne, akcje „Uwolnij 1%” i wiele innych,
 • współorganizowanie dwa razy w roku, we współpracy z Krakowskim Bankiem Żywności; Zbiórek Żywności w lokalnych sklepach, dyskontach i supermarketach, z których zebrane produkty przekazywane są na potrzeby naszych placówek.

 

Inne ważne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Osoby z niepełnosprawnością zainteresowane korzystaniem z zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Świetlicy Terapeutycznej mogą zgłaszać się bezpośrednio do naszych placówek.

Można wesprzeć naszą działalność przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji im. Brata Alberta KRS 0000028246 z dopiskiem Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini.

Można wesprzeć naszą działalność darowizną finansową, przekazując wpłaty na rachunek bankowy: PEKAO SA O/Trzebinia 68 1240 4269 1111 0010 1836 7169

 

Data aktualizacji danych: 27.05.2019 r.