Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"

Data powstania organizacji: 5.10.2000 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia ul. 22 lipca 58 (KRISBUD)
Władze: Tadeusz Sadulski - Prezes.


Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

- promowanie działań prorozwojowych, prospołecznych i profilaktycznych,
- zakładanie fundacji,
- organizowanie imprez na cele Stowarzyszenia i charytatywne, a także na rzecz osób fizycznych, prawnych i instytucji, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej czy finansowej (np. w wyniku klęski żywiołowej itp.),
- współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia,
- wyrażanie opinii, w tym na piśmie oraz w sposób publiczny na temat dowolnej sprawy związanej z celami Stowarzyszenia,
- kierowanie wniosków, skarg i innych pism do wszelkich instytucji, organów, organizacji, stowarzyszeń, związków, firm i osób publicznych, które bezpośrednio lub pośrednio mają lub mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia w sprawach związanych z celami, jakie stawia sobie Stowarzyszenie, a także prowadzenie z tymi podmiotami oficjalnych rozmów; występowanie jako strona w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z celami Stowarzyszenia,
- występowanie do właściwych sądów w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, o ile jest to dopuszczalne przepisami prawa,
- poszukiwanie sprzymierzeńców dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia, w tym prowadzenie akcji uświadamiających, współpracę dla osiągnięcia zamierzonych celów z innymi organizacjami o podobnym charakterze oraz z organami samorządów wszystkich szczebli, a także wszelkimi podmiotami wyrażającymi gotowość do takiej współpracy, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyczno-moralnymi współżycia społecznego,
- podejmowanie wszelkich innych działań, zgodnych z obowiązującym prawem, które zmierzają do celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie.

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

Powołany został Komitet Wyborczy TRS „Niezależność". W wyniku wyborów mandat Rady Miasta Trzebini zdobyła pani Katarzyna Majewska, kandydująca z listy KW Stowarzyszenia TRS „Niezależność".

Data aktualizacji danych: 21.10.2014 r.