Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 8

Data powstania organizacji: 09.02.2006 r.
Adres siedziby: Bolęcin, ul. Krakowska 30 (remiza OSP)
Kontakt: 604 554 929
Władze: Alicja Antoń - Przewodnicząca

Dziedzina działalności:

Prowadzenie i działalność Klubu Seniora obejmującego organizowanie seniorom życia kulturalnego i czasu wolnego w środowisku lokalnym, organizowanie wyjazdów integracyjno-turystycznych, integracja środowiska seniorów.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2018 roku w ramach zadania dofinansowanego z Gminy Trzebinia pn. „Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwie Bolęcin” odbyło się:
- 40 spotkań w Klubie, w których łącznie wzięło udział 418 uczestników,
- 5 imprez integracyjnych („Pieczone kiełbaski”, „Powitanie lata”, „Trzebińskie lato na polu”, „Pieczone ziemniaki x 2”), w których łącznie wzięło udział 96 uczestników,
- 1 impreza okolicznościowa („Dzień Kobiet”), w której wzięło udział 21 uczestników,
- 1 wycieczka, w której łącznie wzięło udział 26 uczestników.
Razem we wszystkich zadaniach wzięło udział 561 uczestników.

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

Spotkania w Klubie Seniora odbywają się w każdy poniedziałek godz. 1800-1900.
Na koniec 2018 roku liczba członków wynosiła 33 osoby, w tym 3 członków wspierających.

Data aktualizacji danych: 8.07.2019 r.