Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski”

Data powstania organizacji: 15. 11. 2014 r., 17.11.2015 r. – wpis do KRS
Adres siedziby:
 32-540 Trzebinia, ul. Kilińskiego 50,
Kontakt: tel. 731 155 559
Władze:
Hieronim Włodarczyk – Prezes Zarządu
Mieczysław Sierka – V-ce Prezes Zarządu
Agnieszka Urbańska – Skarbnik Zarządu
Adam Hanusiak – Pełnomocnik, Upoważniony Członek Zarządu
Grzegorz Jakub Augustynek - Pełniomocnik, Upoważniony Członek Zarządu

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia ROD „Piaski” jest wszechstronny rozwój ogrodnictwa działkowego poprzez m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

-  propagowania idei ogrodnictwa działkowego w społeczności lokalnej,

-  zapewnienie członkom Stowarzyszenia ROD „Piaski” aktywnego wypoczynku i możliwości prowadzenia upraw na własne potrzeby,

-  organizowanie pomocy i poradnictwa w zorganizowaniu działek i racjonalnego ich wykorzystania w aspekcie ochrony środowiska naturalnego,

-  założenie i utrzymanie na właściwym poziomie urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez właścicieli działek, a w szczególności urządzeń technicznych doprowadzających wodę czy energię elektryczną, wywóz śmieci i nieczystości,

-  poprawy warunków bytowych społeczności miejskiej, promocji zdrowego trybu życia poprzez ochronę składników przyrody,

-  udzielanie właścicielom działek instruktażu przy wznoszeniu altanek, w doborze właściwych odmian roślin, sposobie nawożenia działek, pielęgnacji roślin, itp.,

- uzyskiwanie z działek korzyści materialnych i rekreacyjnych.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Ze względu na niedawne zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym – osiągnięcia w działalności ogrodu będą widoczne w terminie późniejszym, niemniej do kilku już osiągnięć można zaliczyć:

-  wyprowadzenie w części prawidłowości ilości użytkowanych działek i ich powierzchni,

-  dokonanie koniecznych remontów w Domu Działkowca,

-  podjęcie działań zmierzających do unormowania własności gruntów

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

Program prac na terenie ogrodów działkowych obejmuje wiele użytecznych przedsięwzięć zmierzających do polepszania dotychczasowego stanu, które będą widoczne dopiero po  pewnym okresie czasu.

Dom Działkowca będzie przygotowywany do przyjęcia Pielgrzymów ŚDM w lipcu 2016 r.

 

Data aktualizacji danych: 02.05.2016 r.