Od 3 września 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wszystkie procedury konkursowe ogłaszane po tym terminie będą uwzględniać nowe wzory. Prosimy przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z rozporządzeniem.

 

Treść rozporządzenia.