• Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Trzebinia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Zgodnie z Programem współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 kandydatów do składu komisji konkursowych oceniających oferty dotyczące realizacji zadań publicznych w roku 2022 organizacje pozarządowe i inne podmioty zgłaszają pisemnie na specjalnie przygotowanym do tego celu wniosku (link do wniosku pdf.).  

    Zgłoszenie kandydatów będzie także możliwe  podczas spotkania trzebińskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 27 września 2021 o godzinie 15.00 w Dworze Zieleniewskich.