Informacja z 28.04.2021 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego w 2021 roku.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) sporządza i aktualizuje starosta.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadanie z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informację o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Lista-wersja doc.

Lista- wersja pdf.

 

Komunikat z 05.01.2021 r.

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać:

 • przesyłając pocztą na adres:     
  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
  ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
 • przesyłając na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Komunikat z 22.05.2020 r.

Starosta Chrzanowski uprzejmie informuje o dalszym zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w terminie do odwołania. Porady będą udzielane w dalszym ciągu przez telefon. Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 • Ostatnie zmiany przepisów, wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 roku "o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa sars-cov-2" (DZ.U. poz 875), rozszerzyły  grupę osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.
 • Ponadto na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego zwolniono osoby uprawnione ze składania pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Niezbędne informacje zamieszczone sa także na stronie internetowej Powiatu Chrzanowskiego http://www.powiat-chrzanowski.pl/ w zakładce „BEZPŁATNE PORADY PRAWNE” oraz na stronach internetowych Gminy Chrzanów, Libiąż, Alwernia i Babice.

 

Komunikat z 26.03.2020 r.

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci) oraz dalszą koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. Z 2019 r. Poz. 294 ze zm.) Starosta Chrzanowski uprzejmie informuje o dalszym zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w terminie do odwołania.

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

W celu z przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Starosta Chrzanowski informuje, że: od dnia 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku  porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie za wyjątkiem porad wcześniej  zaplanowanych, które będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Oświadczenie do pobrania pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 32 6257964 lub adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - Wydział Prezydialny, Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

---------------------------

W 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest:

- w gminie Chrzanów: przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Katowicach

- w gminie Trzebinia: przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką  w Katowicach

- w gminie Babice: przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA  w Porębie-Żegoty  wyłonione w drodze konkursu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest:

- w gminie Libiąż oraz w gminie Alwernia: przez Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA w Porębie-Żegoty, wyłonione w drodze konkursu.

 

Gdzie w Trzebini uzyskać pomoc prawną

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku: Rynek 18, II piętro, pok. nr 2.
 • Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
 • Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu 32 625 79 64 oraz przez stronę internetową https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

Element dekoracyjny

System darmowej pomocy prawnej w Trzebini, tak jak na terenie całej Polski, funkcjonuje od początku roku 2016. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1.  działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub
 2.  spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 3.  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3. W 2020 roku rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację

Jest ona realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
 2. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
 3. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 4. Usługa może obejmować również: rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów i przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
 5. Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
 6. Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  32 62579 64, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie:

 • Poniedziałek: 7:00 - 17:00
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: 7:00 - 15:00
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 13:00

oraz pod adresem https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie  osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

 

Nieodpłatna pomoc prawna - zasady w 2020 r. w powiecie chrzanowskim [pdf.]

 Aktualizacja 4.11.2020 r. SD