Na terenie Gminy Trzebinia funkcjonuje Gminny Zespół Koordynacyjny ds. Akcji Zima - do jego obowiązków należy między innymi: koordynowanie całością akcji zimowej, bieżąca współpraca z administratorami dróg oraz przewoźnikami publicznymi i służbami komunalnymi, a także podejmowanie niezbędnych działań zaradczych i administracyjnych w przypadku powstania klęski żywiołowej. Przewodniczącym zespołu jest zastępca burmistrza Trzebini.

 

W okresie zimowym wszelkie interwencje i uwagi związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Trzebinia należy zgłaszać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Dyspozycyjnym ds. Dróg i Komunikacji, tel. 32 61 21 645.

 

  • DROGI GMINNE I DROGI POWIATOWE NA OBSZARZE GMINY TRZEBINIA - Interwencje przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Dyspozycyjny ds. Dróg i Komunikacji, tel. 32 61-21-645, 61-21-433, 61-21-153 w. 20.
  • DROGA WOJEWÓDZKA NR 791 NA OBSZARZE GMINY TRZEBINIA (ulice: Ochronkowa i Piłsudskiego w Trzebini, Trzebińska i Olkuska w Myślachowicach, Trzebińska w Lgocie) - Interwencje przyjmuje dyżurny Akcji Zima 12 446-58-55, 609-703-392.
  • DROGA KRAJOWA NR 79 NA OBSZARZE GMINY TRZEBINIA (ulice: Krakowska, Kościuszki i Długa w Trzebini oraz Krakowska w Młoszowej i Dulowej) - Interwencje przyjmuje sztab Akcji Zima 12 285-51-95, 608 648-204, 600 800-610.

 

Wszelkie sprawy i interwencje związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Trzebinia można również zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini pod numerem telefonu 32 61-21-007 w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czewartek

Piątek

7.30 - 15.30

7.30 - 17.00

7.30 - 15.30

7.30 - 15.30

7.30 - 14.00

 

 Zimowe obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości:

 

Zgodnie z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEBINIA, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIV/362/VI/2013 z dnia 27 marca 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 

1) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.

2) Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Użyte do tego celu materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach. Zabrania się również stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu.

3) Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

4) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

 

Informujemy, że niestosowanie się do ww. zapisów regulaminu będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego na właścicieli bądź administratorów nieruchomości.

 

Przypominamy również, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, należy dokonać przeglądu i właściwie zabezpieczyć przed zamarznięciem: wodomierze, studnie wodomierzowe, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne oraz instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Za ich odpowiednie zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.