W związku z panującą pandemią COVID-19 do odwołania zostają wstrzymane zajęcia na basenie w ramach programu.

Zarządzenie nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 4.01.2021 r. w sprawie: wstrzymania realizacji zadań własnych Gminy powierzonych Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ulica Matejki 1 Zarządzeniem nr 0050.452.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2020 roku w sprawie: powierzenia zadań własnych Gminy, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania związane z realizacją programu pn. „Karta Trzebińska”, ochroną zdrowia, z zakresu kultury fizycznej, w tym związanych z urządzeniami sportowymi Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini przy ulicy Matejki 1 (OS-STO.425.1.1.2021).

Analizując dane GUS-owskie łatwo zauważyć, że największe problemy zdrowotne dotyczą takich chorób jak: choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba serca, choroby stawów, choroby kości i kręgosłupa. Wysoki procent chorych na w/w choroby to zjawisko  świadczące o narastającym problemie społecznym.

Wymienione wyżej dolegliwości pogłębiają się jeszcze z chwilą przejścia na emeryturę i pozostawania poza aktywnością zawodową. Ludzie pozbawieni możliwości pracy zawodowej często zamykają się w czterech ścianach własnych domów, popadają w apatię, a ich stan zdrowotny ulega pogorszeniu. Dlatego jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia ukierunkowany jest na tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych i niepełnosprawnych.

Wskaźniki demograficzne dowodzą starzenia się naszego społeczeństwa. Ten problem nie omija także Gminy Trzebinia. Ludzie starsi stanowią coraz większy procent trzebińskiego społeczeństwa, dlatego Gmina stwarza warunki tej grupie mieszkańców do aktywnego i zdrowego życia.

Basen w Trzebini

Aqua Planet - kryta pływalnia w Trzebini

"Aktywny senior" - działanie przeznaczone dla rencistów, osób w wieku emerytalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mieszkańców gminy Trzebinia

Ostatni etap życia człowieka przebiega w sposób zróżnicowany, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stylu i warunków życia poszczególnych osób.

Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, również Gminie Trzebinia wprowadza się działania pozostające w korelacji z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Narodowym Programem Zdrowia.

Cele Narodowego Programu Zdrowia to przede wszystkim:

 • wydłużenie życia Polaków,
 • poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
 • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Działanie „Aktywny senior” skierowane jest do rencistów, osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia. Powstało na podstawie analizy ich potrzeb i przy założeniu, iż należy stworzyć osobom starszym warunki do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowym elementem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz poprawa stylu życia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel działania:

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród seniorów.
 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mają możliwość skorzystania z:

 • Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, ul. Rafineryjna 10a, w ramach indywidualnego pływania. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut, jeden raz w tygodniu

lub

 • Zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych przez instruktora Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut.

Regulamin

 1. Adresatami działania są wszyscy renciści i osoby w wieku emerytalnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mieszkańcy Gminy Trzebinia;
 2. Wejścia indywidualne na basen odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do godz. 14.00 (bez rezerwacji torów), z wyłączeniem świąt, awarii, przerw technicznych lub innych ważnych powodów);
 3. Zajęcia prowadzone z instruktorem (rezerwacja basenu rekreacyjnego) odbywać się będą:
 • w poniedziałek o godz. 14.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 15.10) lub 15.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 16.10) lub
 • we wtorek o godz. 14.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 15.10);
 1. Adresaci zajęć ponosić będą koszt wejścia na basen w wysokości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote);
 2. Opłata pobierana będzie przed wejściem na basen w kasie Krytej Pływalni Aqua Planet;
 3. Koszty korzystania z dodatkowych usług (np. sauny, siłowni itp.) pokrywane będą wg cennika;
 4. Czas pobytu na basenie w ramach działania to 70 minut/tygodniowo. Za dodatkowy czas obowiązuje opłata wg cennika;
 5. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z działania będzie Karta Trzebińska wraz z legitymacją emeryta/rencisty lub zaświadczeniem z ZUS dotyczącym nabycia praw emerytalnych;
 6. Zgłoszenia na basen przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Trzebini w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Narutowicza 10 pok. nr 8;
 7. Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

UWAGA:

 • Każdy adresat działania zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 • Ilość wejść będzie uwarunkowana przepustowością basenu.

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Kontakt w sprawie udziału w programie:

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8, tel. 32 711 10 56

Aktualizacja 05.01.2021 r. SD