Data powstania organizacji:  18.06.2012 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Ciężkowicka 10
Kontakt: tel. 502 027 534
Władze:
Beata Odrzywolska-Kokoszka (Prezes Stowarzyszenia)
Marian Kokoszka (Wiceprezes Stowarzyszenia)
Konrad Kokoszka (Wiceprezes Stowarzyszenia)

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Celem  Stowarzyszenia "Razem w Przyszłość" jest:
1. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, integracja i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także zbliżanie do siebie ludzi różnych kultur, narodowości, wyznań i religii;
2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
3. promocja i organizacja wolontariatu;
4. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
5. wspieranie i integracja społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, oraz rodzin wymienionych osób;
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
7. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
8. promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, członków rodzin wymienionych osób, a także osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą;
9. promowanie uzdolnionych i utalentowanych osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży;
10. organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
11. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska;
12. wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży;
13. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
14. propagowanie idei poszanowania ludzkiej godności;
15. nawiązywanie przyjaźni pomiędzy narodami świata, oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16. poznawanie i przybliżanie kultury i sztuki narodów i krajów świata, oraz podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i kultury poszczególnych regionów.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez podejmowanie dopuszczalnych prawem działań związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. działalności charytatywnej;

5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6. ochrony i promocji zdrowia;

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15. wypoczynku dzieci i młodzieży;

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. turystyki i krajoznawstwa;

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23. ratownictwa i ochrony ludności;

24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27. promocji i organizacji wolontariatu;

28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w powyżej określonym zakresie.

 

W szczególności Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w zakresie ww. poprzez:

1. realizację i współudział w realizacji projektów oraz programów;

2. organizację imprez o charakterze kulturalnym i sportowym (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);

3. organizację międzynarodowej wymiany doświadczeń;

4. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej;

5. organizowanie seminariów, konferencji, wystaw, targów i pokazów;

6. tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), kulturalnych i pomocy społecznej;

7. organizowanie i prowadzenie wypoczynku i rekreacji;

8. organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej;

9. organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej;

10. organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

11. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych;

12. recenzowanie powstających rozwiązań prawnych;

13. prowadzenie działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej i przeciwdziałaniem patologiom społecznym;

14. prowadzenie działalności związanej ze wspomaganiem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym organizacji pozarządowych bądź jednostek samorządu terytorialnego;

15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

16. prowadzenie działalności charytatywnej i wspomaganie tej działalności prowadzonej przez inne organizacje;

17. podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, kulturowej, obywatelskiej oraz na rzecz integracji europejskiej,

18. współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo - badawczymi i kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi;

19. prowadzenie własnych placówek kulturalno-oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych;

20. organizowanie form aktywnego wypoczynku, obozów, kolonii;

21. organizowanie warsztatów, prelekcji, pokazów, imprez artystycznych i sportowych (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);

22. działalność informacyjną, szkoleniową, publicystyczną, wydawniczą i sceniczną;

23. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

24. promocja, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej;

25. popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą technologii komputerowej i mediów;

26. pomoc finansową i rzeczową;

27. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących celów statutowych,

28. wysuwanie i popieranie kandydatów do lokalnych i krajowych władz przedstawicielskich,

29. występowanie do organów administracji publicznej lub sądów powszechnych o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na określonym terenie działań Stowarzyszenia, restytucji lub naprawy zaistniałych w związku z tym szkód,

30. składanie organom władz lokalnych wniosków i zastrzeżeń do projektów lokalizacji inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko,

31. podejmowanie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia i zakresem zadań publicznych.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego rok:

Stowarzyszenie zrealizowało dzięki wsparciu Narodowego-Centrum Kultury i darowizny Fundacji Rozwoju i Promocji Bieszczad projekt w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pn. Bieszczadzka Akademia Tańca w terminie od 22.11.2015 do 29.11.2015 r. dla 76 os., w tym 38 z Ukrainy oraz 38 z Polski w wieku 12-18 lat.

 

Celami zadania były:

- Integracja i wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców,

- poprawa umiejętności tanecznych uczestników, zapoznanie z nowymi technikami,

- wzmocnienie motywacji uczestników do pogłębiania swoich zainteresowań, nabycie przez młodych ludzi wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy, ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych.

- zapoznanie młodzieży z kulturą i historią Podkarpacia, przełamywanie barier i stereotypów, uczenie tolerancji, poznanie podstaw języka kraju sąsiedzkiego.

Zadanie zostało poddane ewaluacji, z której wynika, iż zarówno uczestnicy, organizatorzy, partnerzy z Ukrainy wysoko ocenili całe przedsięwzięcie.

 

Stowarzyszenie poza ww. projektem występowało w roli współorganizatora, a także wspierało organizacyjnie, technicznie organizacje pozarządowe z którymi współpracuje.

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość kierując się potrzebą aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, w 2016 r. przystąpiło do ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację BATOREGO pn. MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR w obszarze "Przestrzeń dla ludzi" oraz "Budżet obywatelski", dzięki czemu aktywizuje obywatelsko mieszkańców Sierszy a także pobudza do działalności na rzecz rozwoju lokalnych przestrzeni publicznych.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn, wpłat sponsorów, a swoje cele statutowe realizuje dzięki wsparciu zewnętrznych środków (w tym unijnych), o które Stowarzyszenie występuje od kilku lat samodzielnie oraz w partnerstwie z innymi organizacjami.

W związku z powyższym Stowarzyszenie chętnie nawiąże współpracę z innymi organizacjami działającymi na terenie Trzebini a także tymi organizacjami, które funkcjonują w europejskich miastach partnerskich Gminy Trzebinia, by wspólnie aplikować o środki zewnętrzne w celu realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.

Data aktualizacji danych:  02.05.2016 r.