Pomoc dla uzależnionych
 
 
 
Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko samych osób pijących szkodliwie, ale często ofiarami nadużywania alkoholu są członkowie rodzin osób pijących nadmiernie, a przede wszystkim dzieci i młodzież, które cierpią z powodu picia rodziców.

 

 

 

 

Poniżej podajemy wykaz miejsc, gdzie mieszkańcy Gminy Trzebinia mogą uzyskać pomoc w zakresie problemów alkoholowych oraz narkotykowych:

 

nr1Poradnia Leczenia Uzależnień

Trzebinia ul. Harcerska 13 (Przychodnia) tel. (32) 71 18 343

Rejestracja osobiście lub telefonicznie

Godziny pracy:

Rejestracja osobiście lub telefonicznie:

Poniedziałki - w godz. od 11:00 do 15:00

Środy - w godz. od 11:00 do 16:00

Czwartki - w godz. od 11:00 do 16:00

Piątki - w godz. od 7:00 do 13:00

 

Leczenie jest bezpłatne - Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ.

 

nr2Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości) lokal nr 14

tel. 32 71 21 199

Godziny pracy:

Poniedziałki i środy:

od 15:00 do 17:00 - konsultant w zakresie interwencji kryzysowej

od 16.00 do 18.00 - prawnik

 

W ramach Punktu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje indywidualne dla:

- osób z problemem alkoholowym

- osób z rodzin z problemem alkoholowym

- osób doświadczających przemocy w rodzinie

- świadków przemocy

- rodzin z problemami wychowawczymi

- osób w kryzysie emocjonalnym

 

 Stop przemocy punkt informacyjny w Trzebini

Celem działania Punktu jest udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, a przede wszystkim udzielanie pomocy doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyżurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

 

nr3Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej

 

1. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini

ul. Kościuszki 38

Terminy spotkań:

Środy - w godz. od 16.00 do 19.00

2. W Przychodni

ul. Matejki 39 (os. Gaj)

Terminy spotkań:

Wtorki - w godz. od 17.00 do 19.00

 

Celem funkcjonowania grup wsparcia jest udzielanie pomocy przede wszystkim osobom, które mają w rodzinie kogoś, kto nadużywa alkoholu oraz osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania w grupie mają uświadomić istnienie problemu współuzależnienia, zmienić aktywność życiową współuzależnionych skupioną na sposobie picia partnera i jego zachowaniu, na aktywność służącą zaspokajaniu własnych potrzeb życiowych i potrzeb dzieci. Osoby te otrzymują wsparcie i nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

nr4Grupa edukacyjno-motywacyjna skierowana do osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem

Spotkania z certyfikowanym terapeutą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini

ul. Kościuszki 38

tel. (32) 61 21 646

Terminy spotkań:

Wtorki - w godz. od 16.00 do 19.00

 

Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami niepostrzeżenie, tocząc organizm i psychikę człowieka oraz rujnując jego życie. Jednak sygnały świadczące o tym, że picie alkoholu staje się problemem pojawiają się dużo wcześniej. Zadaniem prowadzącego grupę jest informowanie uczestników o chorobie alkoholowej i jej symptomach, uświadamianie istnienia problemu alkoholowego, identyfikacja z chorobą alkoholową, udzielanie informacji o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego.

 

nr5Konsultant ds. Uzależnień 

Przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini

ul. Kościuszki 38

tel. (32) 61 21 646

 

Godziny pracy:

Wtorki - w godz. od 8.00 do 11.00

Czwartki - w godz. od 11.00 do 19.00

Piątki -  w godz. od 11.00 do 19.00

 

nr6Grupa samopomocowa

Grupy samopomocowe

1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” przy Parafii Św. Barbary w Trzebini Krystynowie.

Terminy spotkań:

w każdą sobotę o godz. 17:00 (spotkania w salce „Klub 2000”)

2. Grupa AA „Dwunasty Krok” przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.

Terminy spotkań:

w każdą środę o godz. 19:00 (pierwsza środa miesiąca mityng otwarty)

 

 

nr7Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „INTEGRACJA”

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości) lokal nr 14

tel. 793 561 098

Terminy spotkań:

Czwartki - w godz. od 17.00 do 19.00

 

Facebook Integracja Trzebinia https://pl-pl.facebook.com/integracjatrzebinia/

http://www.integracjatrzebinia.pl/

Organizacja zrzeszająca osoby pragnące wyjść z uzależnienia i współuzależnienia, integrująca środowisko abstynenckie na terenie miasta i gminy Trzebinia. Członkowie klubu zyskują możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą oraz kontakt z ludźmi mającymi ten sam problem, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia.

 

nr8Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta w Trzebini

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Narutowicza 10 pokój nr 8

tel. 32 71 11 047, 32 71 11 056

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Zadania Komisji:

 • Przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałą ustalającą limit punktów sprzedaży.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • Przyjmowanie zgłoszeń z opisem niepokojącej sytuacji w związku z nadużywaniem alkoholu.
 • Przeprowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami zgłoszonymi.
 • Kierowanie do biegłego sądowego na badanie w przedmiocie uzależnienia.
 • Przygotowanie i kierowanie wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

 

Poniedziałki, środy, czwartki - w godz. od 7:00 do 15:00

Wtorki - w godz. od 7:00 do 17:00

Piątki - w godz. od 7:00 do 13:00

 

Uchwała Nr V/21/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Pobierz wniosek o zastosowanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego [PDF]

 

nr9Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii
Trzebinia ul.  Harcerska 13 (Przychodnia) II piętro pok. 208

tel. 501 376 764

 

Dyżury pełni pan Zbigniew Krempicki - certyfikowany specjalista psychoterapii terapii uzależnień, Animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR

każdy wtorek w godz. 12:30 - 14.30

Zadaniem punktu jest:

 • udzielanie pomocy osobom mającym problemy wynikające z używania narkotyków,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wstępne diagnozowanie poziomu uzależnienia i adekwatny do tego wybór placówki lub innego rodzaju terapii.

 

2019 Stop przemocy punkt informacyjny