W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19 działalność Punktu Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii, który znajduje się w Trzebini przy ul. Harcerskiej 13, zostaje zwieszona do 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie informujemy, że w sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem tel. 501 376 764.

 
Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko samych osób pijących szkodliwie, ale często ofiarami nadużywania alkoholu są członkowie rodzin osób pijących nadmiernie, a przede wszystkim dzieci i młodzież, które cierpią z powodu picia rodziców.

 

Poniżej podajemy wykaz miejsc, gdzie mieszkańcy Gminy Trzebinia mogą uzyskać pomoc w zakresie problemów alkoholowych oraz narkotykowych:

 

nr1Poradnia Leczenia Uzależnień

Trzebinia ul. Harcerska 13 (Przychodnia) tel. (32) 71 18 343

Rejestracja osobiście lub telefonicznie

Godziny pracy:

Rejestracja osobiście lub telefonicznie:

Poniedziałki - w godz. od 11:00 do 15:00

Środy - w godz. od 11:00 do 16:00

Czwartki - w godz. od 11:00 do 16:00

Piątki - w godz. od 7:00 do 13:00

 

Leczenie jest bezpłatne - Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ.

 

nr2Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości) lokal nr 14

tel. 32 71 21 199

Godziny pracy:

Poniedziałki i środy:

od 15:00 do 17:00 - konsultant w zakresie interwencji kryzysowej

od 16.00 do 18.00 - prawnik

 

W ramach Punktu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje indywidualne dla:

- osób z problemem alkoholowym

- osób z rodzin z problemem alkoholowym

- osób doświadczających przemocy w rodzinie

- świadków przemocy

- rodzin z problemami wychowawczymi

- osób w kryzysie emocjonalnym

 

 Stop przemocy punkt informacyjny w Trzebini

Celem działania Punktu jest udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, a przede wszystkim udzielanie pomocy doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyżurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

 

nr3Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości) lokal nr 14

tel. 32 71 21 199 (wtorki od 16:00 do 19:00) lub 883 533 269

Terminy spotkań:

Wtorki w godz. od 16:00 do 19:00

 

Celem funkcjonowania grupy wsparcia jest udzielanie pomocy przede wszystkim osobom, które mają w rodzinie kogoś, kto nadużywa alkoholu oraz osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania w grupie mają uświadomić istnienie problemu współuzależnienia, zmienić aktywność życiową współuzależnionych skupioną na sposobie picia partnera i jego zachowaniu, na aktywność służącą zaspokajaniu własnych potrzeb życiowych i potrzeb dzieci. Osoby te otrzymują wsparcie i nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

nr4Grupa edukacyjno-motywacyjna skierowana do osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem

Spotkania z certyfikowanym terapeutą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini

ul. Kościuszki 38

tel. (32) 61 21 646

Terminy spotkań:

Wtorki - w godz. od 16.00 do 19.00

 

Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami niepostrzeżenie, tocząc organizm i psychikę człowieka oraz rujnując jego życie. Jednak sygnały świadczące o tym, że picie alkoholu staje się problemem pojawiają się dużo wcześniej. Zadaniem prowadzącego grupę jest informowanie uczestników o chorobie alkoholowej i jej symptomach, uświadamianie istnienia problemu alkoholowego, identyfikacja z chorobą alkoholową, udzielanie informacji o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego.

 

nr5Konsultant ds. Uzależnień 

Przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini

ul. Kościuszki 38

tel. (32) 61 21 646

Godziny pracy:

Wtorki - w godz. od 8.00 do 11.00

Czwartki - w godz. od 11.00 do 19.00

Piątki -  w godz. od 11.00 do 19.00

 

nr6Grupa samopomocowa

Grupy samopomocowe

1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” przy Parafii Św. Barbary w Trzebini Krystynowie.

Terminy spotkań:

w każdą sobotę o godz. 17:00 (spotkania w salce „Klub 2000”)

2. Grupa AA „Dwunasty Krok” przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.

Terminy spotkań:

w każdą środę o godz. 19:00 (pierwsza środa miesiąca mityng otwarty)

 

 

nr7Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „INTEGRACJA”

Trzebinia ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości) lokal nr 14

tel. 793 561 098

Terminy spotkań:

Czwartki - w godz. od 17.00 do 19.00

 

Facebook Integracja Trzebinia https://pl-pl.facebook.com/integracjatrzebinia/ oraz http://www.integracjatrzebinia.pl/

Organizacja zrzeszająca osoby pragnące wyjść z uzależnienia i współuzależnienia, integrująca środowisko abstynenckie na terenie miasta i gminy Trzebinia. Członkowie klubu zyskują możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą oraz kontakt z ludźmi mającymi ten sam problem, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia.

 

nr8Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta w Trzebini

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Narutowicza 10 pokój nr 8

tel. 32 71 11 047, 32 71 11 056

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy Uchwała Nr XIV/161/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 • Poniedziałki, środy, czwartki - w godz. od 7:00 do 15:00
 • Wtorki - w godz. od 7:00 do 17:00
 • Piątki - w godz. od 7:00 do 13:00

Zadania Komisji:

 • Przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałą ustalającą limit punktów sprzedaży.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • Przyjmowanie zgłoszeń z opisem niepokojącej sytuacji w związku z nadużywaniem alkoholu.
 • Przeprowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami zgłoszonymi.
 • Kierowanie do biegłego sądowego na badanie w przedmiocie uzależnienia.
 • Przygotowanie i kierowanie wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

Pobierz wniosek o zastosowanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego [PDF]

 

nr9Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii
Trzebinia ul.  Harcerska 13 (Przychodnia) II piętro pok. 208

tel. 501 376 764

 • Dyżury pełni pan Zbigniew Krempicki - certyfikowany specjalista psychoterapii terapii uzależnień, Animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR
 • każdy wtorek w godz. 12:30 - 14.30

Zadaniem punktu jest:

 • udzielanie pomocy osobom mającym problemy wynikające z używania narkotyków,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wstępne diagnozowanie poziomu uzależnienia i adekwatny do tego wybór placówki lub innego rodzaju terapii.

 

2019 Stop przemocy punkt informacyjny