Trzymaj Pion - program przeznaczony dla dzieci z wadami postawy

Wady postawy w wieku dziecięcym mogą skutkować przykrymi konsekwencjami i poważnymi problemami w życiu dorosłym.

Ograniczenie aktywności fizycznej (ruchowej) młodego człowieka, siedzący tryb życia, kilkugodzinne przebywanie w ławce szkolnej, nadmierne oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, oraz nieumiejętny odpoczynek prowadzą do niewłaściwych zmian w aparacie ruchu, w wyniku czego powstają wady postawy ciała. Z roku na rok wady postawy diagnozowane są u coraz większej liczby dzieci. Dlatego priorytetem są działania profilaktyczne oraz promujące aktywny tryb życia i uprawianie sportu.

Wnioski na rok szkolny 2021/2022 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Trzebini lub w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu Miasta w okresie od 1 czerwca 2021 r.

Program

W trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju trzebińskich dzieci i młodzieży Gmina realizuje program polegający na prowadzeniu zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia zakwalifikowane przez lekarza specjalistę do zajęć ruchowych w wodzie.

Cel programu

 1. Korygowanie wad postawy wśród dzieci;
 2. Wzmacnianie odpowiednich zespołów mięśniowych, niezbędnych przy wyrabianiu nawyku zachowywania prawidłowej postawy;
 3. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci.

Regulamin

 1. Zajęcia prowadzone są 45 minut dla każdej grupy oddzielnie, dodatkowo uczestnicy maja do wykorzystania 25 minut na przebranie. W przypadku przekroczenia w/w limitu opłata wg cennika;
 2. Każde dziecko ma wyznaczony stały termin zajęć, którego zobowiązuje się przestrzegać;
 3. Rodzice/opiekun prawny zobowiązani są do przywożenia dzieci na zajęcia oraz odbierania ich bezpośrednio po zajęciach;
 4. Podczas zajęć dziecko winno być wyposażone w strój i przybory zalecone przez instruktora;
 5. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach, należy usprawiedliwić w okresie maksymalnie do 1 tygodnia od nieobecności, w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych w tutejszym Urzędzie Miasta;
 6. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami na basenie, trzykrotna w kwartale nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie dziecka z listy w danym roku szkolnym bez konieczności wcześniejszego informowania rodziców.
 7. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 8. Do prawidłowego przeprowadzenia zajęć Kryta Pływalnia „Aqua Planet” zapewnia rezerwację jednego toru oraz sprzęt ułatwiający instruktorowi prowadzenie zajęć (np. deski do pływania, piłeczki, makarony itp.);
 9. Wnioski na kolejny rok szkolny można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Trzebini lub w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu Miasta w okresie od 1 czerwca;
 10. O naborze uczestników ćwiczeń korekcyjnych decyduje kolejność złożenia Karty kwalifikacyjnej w Urzędzie Miasta w Trzebini Narutowicza 10 pok. nr 8;
 11. Wnioski na kolejny rok szkolny przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc;
 12. W terminie późniejszym wnioski przyjmowane będą pod warunkiem wolnych miejsc;
 13. Program realizowany będzie przez cały rok szkolny:
 • w piątek o godz. 16.00, 16.55 oraz 17.50.
 • w sobotę o godz. 9.00, 9.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35, 14.30.

(z wyłączeniem świąt, awarii, przerw technicznych, dni wolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego ogłaszanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub innych ważnych powodów).

Karta kwalifikująca na zajęcia - pdf.

Zasady uczestnictwa na zajęciach - pdf.

UWAGA: Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.

Odpowiedzialny za realizację programu:

Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki.

Kontakt w sprawie udziału w programie:

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8, tel. 32 711 10 56

 

"Aktywny senior" - działanie przeznaczone dla rencistów, osób w wieku emerytalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mieszkańców gminy Trzebinia - na podstawie zarządzenia numer 0050.452.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2020r.

Ostatni etap życia człowieka przebiega w sposób zróżnicowany, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stylu i warunków życia poszczególnych osób.

Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, również w Gminie Trzebinia wprowadza się działania pozostające w korelacji z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Narodowym Programem Zdrowia.

Cele Narodowego Programu Zdrowia to przede wszystkim:

 • wydłużenie życia Polaków,
 • poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
 • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Działanie „Aktywny senior” skierowane jest do rencistów, osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia. Powstało na podstawie analizy ich potrzeb i przy założeniu, iż należy stworzyć osobom starszym warunki do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowym elementem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz poprawa stylu życia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel działania:

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród seniorów.
 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mają możliwość skorzystania z:

 • Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, ul. Rafineryjna 10a, w ramach indywidualnego pływania. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut, jeden raz w tygodniu

lub

 • Zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych przez instruktora Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut.

Regulamin

 1. Adresatami działania są wszyscy renciści i osoby w wieku emerytalnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mieszkańcy Gminy Trzebinia;
 2. Wejścia indywidualne na basen odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do godz. 14.00 (bez rezerwacji torów), z wyłączeniem świąt, awarii, przerw technicznych lub innych ważnych powodów);
 3. Zajęcia prowadzone z instruktorem (rezerwacja basenu rekreacyjnego) odbywać się będą:
 • w poniedziałek o godz. 14.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 15.10) lub 15.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 16.10) lub
 • we wtorek o godz. 14.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 15.10);
 1. Adresaci zajęć ponosić będą koszt wejścia na basen w wysokości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote);
 2. Opłata pobierana będzie przed wejściem na basen w kasie Krytej Pływalni Aqua Planet;
 3. Koszty korzystania z dodatkowych usług (np. sauny, siłowni itp.) pokrywane będą wg cennika;
 4. Czas pobytu na basenie w ramach działania to 70 minut/tygodniowo. Za dodatkowy czas obowiązuje opłata wg cennika;
 5. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z działania będzie Karta Trzebińska wraz z legitymacją emeryta/rencisty lub zaświadczeniem z ZUS dotyczącym nabycia praw emerytalnych;
 6. Zgłoszenia na basen przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Trzebini w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Narutowicza 10 pok. nr 8;
 7. Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

UWAGA:

 • Każdy adresat działania zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 • Ilość wejść będzie uwarunkowana przepustowością basenu.

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Kontakt w sprawie udziału w programie:

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8, tel. 32 711 10 56

 

UWAGA!

W związku z panującą pandemią COVID-19 do odwołania zostają wstrzymane zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez instruktora - Zarządzenie nr 0050.162.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.05.2021 r.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mogą skorzystać raz w tygodniu z indywidualnego pływania na Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, koszt biletu: 2 zł, czas pobytu na basenie: 70 min.

Aktualizacja 15.07.2021 r. SD