Trzymaj Pion - program przeznaczony dla dzieci z wadami postawy

 

 • Analiza problemu

Szybkie tempo życia i postęp techniczny wpływa w znaczny sposób na ograniczenie aktywności fizycznej (ruchowej) młodego człowieka, sprowadzając ją do niebezpiecznego minimum i osłabiając tym samym podstawowe funkcje życiowe organizmu. Siedzący tryb życia min. kilkugodzinne przebywanie w ławce szkolnej, nadmierne oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, brak aktywności ruchowej oraz nieumiejętny odpoczynek prowadzą do niewłaściwych zmian w aparacie ruchu, w wyniku czego powstają wady postawy ciała. Na efekty nie trzeba długo czekać.  Z roku na rok wady postawy dotykają coraz więcej pociech. Za kilka, kilkanaście lat, gdy wady pogłębią się na ratunek będzie już za późno. Skutków może być wiele. Coraz bardziej krzywiący się kręgosłup może wymagać leczenia operacyjnego, lejkowata klatka piersiowa, tzw. szewska może doprowadzić do zmniejszenia pojemności płuc i problemów w oddychaniu. Nieleczone wady postawy doprowadzają do zwężenia miednicy i problemów przy porodzie a także zmian zwyrodnieniowych w stawach biodrowych i kolanowych.

 • Program

W trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju trzebińskich dzieci i młodzieży Gmina realizuje program polegający na prowadzeniu zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia  zakwalifikowane  przez lekarzy do zajęć ruchowych w wodzie.

 • Cel programu

1. Korygowanie wad postawy wśród dzieci.

2. Wzmacnianie odpowiednich zespołów mięśniowych, niezbędnych przy wyrabianiu nawyku zachowywania prawidłowej postawy.

3. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci.

 • Regulamin

1. Rehabilitacja na Aqua Planet Krytej Pływalni w Trzebini prowadzona jest raz w tygodniu - czterdzieści pięć minut, w piętnastoosobowych grupach.
2. Każde dziecko ma wyznaczony stały termin zajęć, którego  zobowiązuje się  przestrzegać.
3. Każde dziecko ma wyznaczoną przez rehabilitanta godzinę zajęć, którą należy przestrzegać, wyznaczone grupy nie ulegają zmianie.
4. Rodzice zobowiązani są do przywożenia dzieci na zajęcia rehabilitacyjne oraz odbierania ich bezpośrednio po zajęciach.
5. Podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych dziecko winno być wyposażone w strój i przybory zalecone przez rehabilitanta.
6. Każda nieobecność dziecka na zajęciach winna być pisemnie usprawiedliwiana w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych w tutejszym Urzędzie Miasta (najpóźniej w ciągu siedmiu dni od nieobecności).
7. Ciągła nieobecność dziecka trwająca powyżej 3 tygodni wymaga pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez lekarza.
8. Z uwagi na duże zainteresowanie rehabilitacją na basenie trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie dziecka z listy w danym semestrze bez konieczności wcześniejszego informowania Rodziców.
9. Nieprzestrzeganie przez dziecko  regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia, zasad bezpieczeństwa oraz poleceń rehabilitanta skutkuje usunięciem z listy uczestników.
10. Za szkody spowodowane przez dzieci i młodzież w czasie realizacji programu pełną odpowiedzialność ponoszą Rodzice.
11. Wnioski na kolejny  rok szkolny należy pobrać w Urzędzie Miasta w okresie od 1 czerwca do 15 sierpnia bieżącego roku.
12. W terminie późniejszym wnioski przyjmowane będą pod warunkiem wolnych miejsc.
13. Program realizowany  będzie przez cały rok szkolny
- w piątek o godz. 16.00, 17.00, 18.00 oraz
- w sobotę o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00  (z wyłączeniem wakacji, ferii i świąt).


UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.

 

 • Odpowiedzialny za realizację programu:

Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

 

 

Wnioski będą przyjmowane zgodnie z zarządzeniem numer 0050.368.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.12.2018 od 1 czerwca 2019 r. do wyczerpania miejsc w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, pokój nr 8 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00, wtorek: 7:00 do 17:00, piątek: 7:00 do 13:00. Prosimy o nieskładanie wniosków na dzienniku podawczym.

Przyjmowane będą wyłącznie aktualne wzory kart kwalifikacyjnych.

 

Kontakt w sprawie udziału w programie:

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8

tel. 32 711 10 56

 

 

 

Jesteśmy aktywni - program przeznaczony dla emerytów i rencistów

 

 • Analiza problemu

 

Analizując dane GUS-owskie łatwo zauważyć, że największe problemy zdrowotne dotyczą takich chorób jak: choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba serca, choroby stawów, choroby kości i kręgosłupa. Wysoki procent chorych na w/w choroby to zjawisko  świadczące o narastającym problemie społecznym.

 

Wymienione wyżej dolegliwości pogłębiają się jeszcze z chwilą przejścia na emeryturę i pozostawania poza aktywnością zawodową. Ludzie pozbawieni możliwości pracy zawodowej często  zamykają się w czterech ścianach własnych domów, popadają w apatię, a ich stan zdrowotny ulega pogorszeniu. Dlatego  jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia ukierunkowany jest na tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Wskaźniki demograficzne dowodzą starzenia się naszego społeczeństwa. Ten problem nie omija także Gminy Trzebinia. Ludzie starsi stanowią coraz większy procent trzebińskiego społeczeństwa, dlatego Gmina stwarza warunki tej grupie mieszkańców do aktywnego i zdrowego życia.

 

 

 • Program

Dla poprawy jakości życia ludzi pozostających poza aktywnością zawodową Gmina  realizuje  program zdrowotny  pn. „Jesteśmy aktywni” przeznaczony dla emerytów i rencistów z terenu gminy Trzebinia. Program jest realizowany przez udostępnienie trzebińskim emerytom i rencistom możliwości  korzystania z Krytej Pływalni z siedzibą w Trzebini, ul. Kruczkowskiego 10 a.

 

Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktora, który zaproponuje i poprowadzi ćwiczenia dostosowane do wieku i schorzeń adresatów programu.

 

Koszt udziału w programie wynosi 2 złote.

 

 • Cel programu
 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród  emerytów i rencistów.
 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla  zdrowia i dobrego samopoczucia.
 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i brania czynnego udziału w życiu społecznym.
 • Regulamin
 1.    Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach.
 2.    Czas przebywania w nieckach basenowych określa się na maksymalnie 60 minut dla każdego adresata programu, dodatkowo 10 minut na przebranie.
 3.    Koszty korzystania z innych usług (np. sauny) pokrywają adresaci programu.
 4.   Wstęp na basen odbywa się za okazaniem ZUS-owskiej legitymacji emeryta-rencisty wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy) potwierdzającym miejsce zamieszkania.
 5.    Adresaci programu to wszyscy emeryci i renciści – mieszkańcy Gminy Trzebinia.
 6.    Program realizowany będzie przez cały rok (z wyłączeniem świąt):

 

- w poniedziałek o godz. 14.00, 15.00,

 

- we wtorek  o godz. 14.00.

 

Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z  porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z  ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

 

UWAGA: Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.

 

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki


Kontakt w sprawie udziału w programie:

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8

tel. 32 711 10 56