Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/589/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzonych zmian

 

zmiany w tekście planu dotyczą:

  1. wykreślenia słowa „jednorodzinnej” w ustaleniach dotyczących ochrony przed hałasem terenów oznaczonych symbolem MN (§ 6 ust. 4 pkt.1a),
  2. ustaleń planu w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem (§ 12 ust. 2 tekstu planu),
  3. ustaleń szczegółowych dla terenów oznaczonych symbolami: 1-5MN, 1-2MNU, 1-2U, UO i UKk, dotyczących miejsc postojowych i garażowych dla samochodów w obszarze planu,
  4. uzupełniania dla terenu o symbolu ZC odesłania do przepisów ogólnych dotyczących zasad wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej,
  5. przenumerowania terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami z 1MNU do 3MNU na 1MNU do 2MNU oraz dróg wewnętrznych z 1 KDW do 4KDW na 1KDW do 3KDW,
  6. wykreślenia w załączniku nr 3 do uchwały dotyczącym finansowania inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, budowy projektowanej drogi wewnętrznej łączącej ul. Leśną z ul. Jesionową, oznaczonej symbolem 2KDW;

 

zmiany na rysunku planu dotyczą:

 

  1. likwidacji projektowanej drogi wewnętrznej łączącej ul. Leśną z ul. Jesionową oznaczonej symbolem 2KDW oraz zmiany numeracji pozostałych dróg wewnętrznych i zmiany numeracji terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej  jednorodzinnej oznaczonej symbolem MNU (jak w ww. pkt.5),
  2. poszerzenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczonego symbolem 1MN,
  3. poszerzenia terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej  jednorodzinnej  oznaczonego symbolem 1MNU,

 

 

w dniach od  30 listopada 2016r. do 29 grudnia  2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10

(II piętro, pokój nr 11), w godzinach  od 900 – 1500 , a w piątek od  900 – 1300.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 13 grudnia  2016 r. o godz. 1600, w budynku Domu Kultury w Lgocie, przy ul. Trzebińskiej 39.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. (włącznie).

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o:

-  projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem,

-  prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. (włącznie).

 

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 17.11.2016 r.