ZARZĄDZENIE NR 0050.313.2016

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 17.11.2016 r.

 

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) -

 

                                                                                                                                                           Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/40 o pow. około 0,0508 ha, położony w Trzebini przy ul. Owocowej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – ulice i drogi wydzielone, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/122 o pow. około 28 m2, położony w Trzebini przy ul. Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 352/8 o pow. 0,0429 ha, położony w Trzebini przy ul. Luzara, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN 13 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z zielenią towarzyszącą oraz oznaczony symbolem KDX – ciąg pieszo-jezdny, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 9 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 635/17, 1551, 1540 (powstałej z działki pb 42/1) – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, położony w Trzebini - Rynek o łącznej pow. około 78 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 120 m2, położony w Trzebini na Os. Waltera, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN3 – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 465 o pow. 0,6584 ha, położony w Trzebini przy ul. Strzelniczej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/39 i 94/40 o łącznej pow. około 0,0939 ha, położony w Trzebini przy ul. Owocowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i 10 KD – ulice i drogi wydzielone, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,

 

- teren stanowiący 1/3 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 73,56 m2, położony w Trzebini przy zbiegu ul. Topolowej i ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 100 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON" w celu montażu kolejki tyrolskiej (grawitacyjny zjazd w uprzęży po stalowej linie) - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP2 – tereny zieleni urządzonej - zieleń urządzona w otoczeniu zbiornika wodnego Balaton z urządzeniami sportu i rekreacji w tym miejsc plażowych oraz zieleń wzdłuż cieku odwadniającego teren zbiornika wodnego Balaton, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1109 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD 1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/253 o pow. około 43 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/100 o pow. około 51 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/234 o pow. około 25 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/246 o pow. około 38 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 2151/1 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerami geodezyjnymi 1535/11 i 1535/99 o łącznej pow. około 28 m2, położony w Trzebini przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - dwa stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- garaże ( przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- handel - usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/ miesiąc + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 500,00 zł / miesięcznie +23 % podatku VAT, płatny w sezonie tj. od 1 maja do 30 września

- 100,00 zł / miesięcznie +23 % podatku VAT, płatny w okresie tj. od 1 października do 30 kwietnia.

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca .

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały. Natomiast czynsz dzierżawny ustalony na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.