ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 12.01.2017 r.

 

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) -

 

                                                                                                          Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 583 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1134/23 , położony w Trzebini – skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Kruczkowskiego, z przeznaczeniem pod istniejącą wolnostojącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 2 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 218 gm.kat. Trzebionka,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1362 o pow. około 0,0880 ha, położony w Trzebini przy ul. Rzeszowiaków, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem 7KDD 1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/218 o pow. 11 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/191 o pow. 14 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 753/11 o pow. około 10,40 m2, położony w Trzebini przy ul. Św. Stanisława, z przeznaczeniem pod lokalizację pięciu pojemników na gromadzenie odpadów komunalnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MW1– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046767/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 896/5 o pow. około 0,0895 ha , położony w Trzebini przy ul. Brzozowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/38 o pow. 0,0289 ha , położony w Trzebini przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 2306 o pow. około 57 m2 , położony w Trzebini przy ul. Luzara z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany oraz z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MN 15 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00065265/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13 położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 10,6 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 UC – tereny usług komercyjnych oraz oznaczony symbolem 1KG – tereny tras drogowych – tereny ulicy głównej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1199/4 o łącznej pow. około 190 m2, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele obejścia - na rzecz wnioskodawców na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3 ZU – tereny zieleni urządzonej, 4 ZU – tereny zieleni urządzonej oraz oznaczony symbolem 6KD – tereny tras drogowych ( tereny dróg dojazdowych), stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088954/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/234 o pow. około 78 m2 , położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca altanka do przechowywania sprzętu ogrodniczego) oraz na cele ogródka - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 919/1 położony w Trzebini w pobliżu skrzyżowania ul. Stojałowskiego z ul. Podmokłą, z przeznaczeniem pod lokalizację jednostronnej tablicy informacyjnej (reklamowej) o pow. reklamy około 3 m2 - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00084813/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/294 o pow. około 25 m2, położony w Trzebini na Os. Gaj z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 693/19 o pow. około 4 m2, położony w Trzebini, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, KX2 – tereny wydzielonego placu ciągów pieszorowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/381 o pow. około 37 m2, położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 US – tereny sportu i rekreacji, 1 KDL – tereny komunikacji – tereny dróg publicznych oraz oznaczony symbolem 2 KS – tereny zaplecza technicznego komunikacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 863/45 o pow. około 9 m2, położony w Trzebini przy ul. Pułaskiego z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MW 3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KP2 – tereny parkingów ogólnodostępnych, ZI 1 - tereny zieleni izolacyjnej, KDD – tereny tras komunikacyjnych (drogi dojazdowe), będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący 1/2 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/392 o pow. około 29 m2, położony w Trzebini na Os. ZWM z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawców, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057710/6,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 15 o pow. około 10 m2, położony w Trzebini - Rynek z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 158 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o łącznej pow. około 69 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - dwa stanowiska kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/308 o pow. około 36 m2, położony w Trzebini na Os. ZWM z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1858 (stary numer działki pb 338) o pow. około 24 m2, położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU9 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 445 gm. kat. Trzebinia.

 

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow.reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.