ZARZĄDZENIE  0050.28.2017

BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

Z DNIA  26.01.2017r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXVII/346/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1097/227 o pow. 0,2105 ha, obręb Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                                                                 Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym  nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem geodezyjnym 1097/227 o pow. 0,2105 ha, objętą księgą wieczystą  KR1C/00059909/2, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność  Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Głowackiego w Trzebini. Nieruchomość  oznaczona nr 1097/227 o pow. 0,2105 ha, położona w Trzebini obręb Trzebinia, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnej rezerwy terenowej pod kolej szybkiego ruchu w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLIII/628/IV/2006 z dnia 27 stycznia 2006r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 200 poz. 1411 z dnia 26 kwietnia 2006r./, zgodnie z którym przedmiotowa działka znajduje się na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego – symbol planu M9.

§2.

Cena przedmiotowej  nieruchomośc wynosi 100.000,00 zł, brutto (słownie: sto tysięcy złotych  00/100).                                      

                    

 §3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. MArszałka Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie  zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.