ZARZĄDZENIE  0050.30.2017

BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

Z DNIA  26.01.2017r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXVI/333/VII/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Młoszowa 800/2 o pow. 0,0727 ha i 800/6 o pow. 0,1239 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                                                       Zarządzam co następuje:

                                                                       §1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb  Młoszowa, numerami geodezyjnymi nr 800/2 o pow. 0,0727 ha, 800/6 o pow. 0,1239 ha, objętą  księgą wieczystą KR1C/00046964/1, prowadzoną przez  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą   własność Gminy Trzebinia, położoną  przy ulicy Trzeciej w Młoszowej. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

             

                                                                       §2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 47.000,00 zł, (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z  podatku  od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn.  zm.).

                                                                       §3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

                                                                       §4.

Zarządzenie  niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

                                                                       §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

                                                                       §6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.