ZARZĄDZENIE 0050.51.2017

BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI

Z DNIA  23.02.2017r.

 

w sprawie : ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. ,  poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu  uchwały Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku  w  sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i uchwały Nr  XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale

                                                                 Zarządzam co następuje:

§1.

 

Przeznaczam  do  sprzedaży  w   trybie  przetargowym   lokal  mieszkalny  nr  4   położony w Trzebini w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 63, usytuowany  na I piętrze, składający się z 5-ciu  pokoi, 2-ch kuchni, łazienki, wc, holu, pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 141,90m2, dwóch  piwnic o łącznej pow. 47,70m2,  oraz dwóch pomieszczeń  przynależnych   znajdujących   się   w   budynkach   gospodarczych  o   łącznej   pow.  19,65  m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział, który wynosi 280/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam  udział  w działce nr 400/164 o powierzchni 1724m2 oraz w działce nr 400/166 o pow. 23m2 obręb Wodna,  objętej księgą wieczystą KR1C/00073974/2 stanowiącej własność Gminy Trzebinia. 

§2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie  wynosi  134.000,00zł,- (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące zł  00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest  z podatku od towarów i usług na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r. , o podatku od towarów i usług.

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim  właścicielem zbywanej  nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie   niniejsze    podlega   wywieszeniu   na   okres   21   dni  na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14  i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych  www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia  powierza się Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.