ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 09.03.2017 r.

 

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) -

                                                                                                       Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o łącznej pow. około 0,0447 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" oraz na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1260/24 o pow. 0,0523 ha, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 352/17 o pow. 0,0469 ha, położony w Trzebini przy ul. Ks. Hm. M. Luzara, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MN13 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z zielenią towarzyszącą oraz oznaczony symbolem KDX – ciąg pieszo-jezdny 5m, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/188 o pow. 20 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia , objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/215 o pow. 6 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 652/3 o pow. około 0,0960 ha , położony w Trzebini przy ul. Kasprzaka z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 583 o pow. około 0,0562 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1218/2 o pow. około 870 m2, położony w Trzebini przy ul. Ochronkowej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 4U – tereny zabudowy usługowej, 2KDD – tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, 1KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej oraz 1Z – tereny zieleni niskiej trawiastej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088945/8,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 370/4 o pow. 0,2109 ha , położony w Bolęcinie przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/20 o pow. około 0,1700 ha, położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 7MN i 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9 ZP – tereny zieleni urządzonej oraz częściowo 4 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00047076/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 29/1 położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 11,4 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od 23.04.2017 r. do 22.06.2017 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 - tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 2322/1 o pow. około 0,0390 ha, położony w Trzebini przy ul. Szewskiej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych oraz na cele postojowe - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00089740/8.

 

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze,sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Sołeckich

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.