ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

                                                                     Z DNIA 06.04.2017 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) -

 

                                                                                      Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 0,0301 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2 , położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 579/16 o łącznej pow. około 0,0650 ha , położony w Trzebini przy ul. Solskiego, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarcze-blaszane) - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1175/6 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 9 KD – tereny ulic i dróg oraz oznaczony symbolem 6 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem 3 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 29,05 m2, położony w Trzebini na Os. Energetyków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 7,10 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarcze) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1097/108 o pow. 0,0685 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem ZU 11 – tereny zieleni urządzonej oraz w strefie od sieci urządzeń infrasktury technicznej "T" , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041346/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 706/1 o pow. około 0,0173 ha, położony w Trzebini przy ul. Okrężnej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wchodzący w skład mienia komunalnego, objęty księgą wieczystą KR1C/00086384/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 863/45 położony w Trzebini w rejonie ronda przy ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego, z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 11 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KDD – tereny tras drogowych, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o łącznej pow. około 150,08 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON", na cele prowadzenia działalności handlowej – dwa istniejące kioski handlowe oraz dwa istniejące kioski do prowadzenia małej gastronomii, istniejący kiosk do sprzedaży lodów z automatów wraz z terenem niezbędnym do ich prawidłowego użytkowania - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem US1 - tereny sportu i rekreacji ZP2 – tereny zieleni urządzonej, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 na okres 3 lat, w tym w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia każdego roku o pow. około 591 m2, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej; wynajem leżaków oraz pod istniejący obiekt usług gastronomicznych wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania, natomiast w okresie od 01 września do 31 maja każdego roku z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług o pow. około 109 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON", na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem US1 - tereny sportu i rekreacji ZP2 – tereny zieleni urządzonej, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 2326 ( poprzedni numer działki 235/2 ) i 236/2 o łącznej pow. 0,2171 ha , położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MN15 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDD – tereny tras komunikacyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/161 o pow. 23 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 87/4 o pow. około 0,1346 ha, położony w Płokach przy ul. Rzecznej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047073/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 117/15 o pow. 0,9681 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 117/6 objętej księgą wieczystą KR1C/00045817/9 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerami geodezyjnymi 119/1 o pow. 1,4475 ha i 120/11 o pow. 0,2360 ha (powstałej z podziału działki nr 120/2) stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047076/6 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 120/9 o pow. około 0,6100 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 120/5 objętej księgą wieczystą KR1C/00047076/6, położony w Pile Kościeleckiej z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 186/2, 188/1, 432/5, 437, 449, 450, 453, 615/22, 622/57 o łącznej pow. 2,9040 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047371/4 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 154/11 o pow. około 1,0841 ha stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00046732/6 i część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 478 o pow. około 0,4813 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047371/4, położony w Bolęcinie z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/39 i 94/40 o łącznej pow. około 0,0283 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 3MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz oznaczony symbolem 10 KD - tereny dróg, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9.

 

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok +23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze,sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.