BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy Głowackiego obręb Trzebinia

 

Lp Działka nr pow. ha Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin  wniesienia wadium Termin przetargu
1. 1097/227 0,2105 100.000,00zł 10.000,00zł „przetarg dz. 1097/227” 19.05.2017r na rachunku Urzędu 24.05.2017r godz. 1000

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00095169/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem identyfikacyjnym planu M9 - teren mieszkalnictwa jednorodzinnego. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie wzrostu stawki procentowej „P”.

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Pile Kościeleckiej przy ul. Krakowskiej obręb Piła Kościelecka.

 

Lp Działka nr pow. ha, Cena wywoławcza  wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1 228/8 0,2259 87.000,00zł 10.000,00zł „przetarg dz.      228/8” 19.05.2017r. na rachunku Urzędu 24.05.2017r godz. 1030

 

Działka będąca przedmiotem sprzedaży oznaczona nr 228/8 położona w Pile Kościeleckiej przy ul. Krakowskiej charakteryzuje się wysokim stopniem zadrzewienia. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00095424/2, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia,  obszar ten oznaczony jest symbolem identyfikacyjnym planu 7MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

 

Gmina Trzebinia w umowie sprzedaży ustanowi odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 228/7 o pow. 0,0448 ha, zgodnie z podjętą uchwałą nr XIX/249/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2016 r. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla w/w działki w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wartość tej służebności zostanie doliczona do wylicytowanej ceny.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) dla działki nr 1097/227 upłynął 16.03. 2017r. , dla działki 228/8 upłynął 22.04.2016r.

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na Os. Gaj w Trzebini obręb Siersza, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

Lp Opis lokalu Opis  nieruchomości Łączna cena wywoławcza Wadium     z opisem Termin wniesienia wadium Termin przetargu 
1 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 w Trzebini w budynku Os. Gaj  nr 33 na parterze, składający się z dwóch  pokoi, ślepej kuchni, łazienki i przedpokoju. Pow.  użytkowa lokalu  wynosi  36,40 m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr  765/238 o pow. 0,1378 ha, obręb Siersza  obj. kw. KR1C 00054291/1 wynosi 210/10000 części. Lokal oraz działka wolne  są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

44.000,00 zł

 

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn zm.).

4.000,00zł  „przetarg  lokal nr 14” 19.05.2017 r na rachunku   Urzędu 24.05.2017 r godz. 1100 
2 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Trzebini w budynku Os. Gaj  nr 10   usytuowanego na I piętrze budynku, składający się z jednego  pokoju,  kuchni, łazienki i przedpokoju. Pow.  użytkowa lokalu  wynosi 32,21 m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr  765/87 o pow. 0,1490 ha, obręb Siersza obj. kw. KR1C 00051963/2 wynosi 294/10000 części. Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

47.000,00 zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

5.000,00 zł

„przetarg lokal nr 2”

19.05.2017 r na rachunku   Urzędu 24.05.2017 r godz. 1130

 

Lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

 

Wyżej wymienione lokale mogą być oglądane w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1300,    do dnia 24.05.2017 r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu  (32) 6122116.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Narutowicza 10

II piętro, pokój nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

  • dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetarg

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,  w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

-  nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.