ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 11.05.2017 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) -

                                                             Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 579/16 o pow. około 0,0300 ha , położony w Trzebini przy ul. Solskiego, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 10,80 m2 , położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarczo-blaszane) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 153/1 o łącznej pow. około 0,1150 ha , położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz pod drogę dojazdową - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o łącznej pow. około 0,0535 ha , położony w Trzebini na Os. Waltera z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz pod drogę dojazdową - na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KDD - tereny tras komunikacyjnych, MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDW – tereny tras komunikacyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 878/1 o pow. 0,0935 ha, położony w Trzebini przy ul. Granicznej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący w posiadaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 218 gm. kat. Trzebionka,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/94 o pow. około 0,0196 ha, położony w Trzebini na Os. Waltera z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 706/1 o pow. około 36 m2, położony w Trzebini przy ul. Okrężnej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wchodzący w skład mienia komunalnego, objęty księgą wieczystą KR1C/00086384/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 100/2 o pow. 0,0269 ha, położony w Trzebini - Rynek z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00091972/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1941/8 o pow. 0,0412 ha, położony w Trzebini przy ul. 22 Lipca, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą Nr KR1C/00057395/1,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 555/182, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00063858/0, nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 579/52, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00026077/0, nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/9, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045770/7, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 579/51, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/7, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7, o łącznej pow. około 0,0600 ha z przeznaczeniem na cele użytków zielonych oraz na cele upraw ogrodniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN17 - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz oznaczony symbolem KDW - drogi klasy dojazdowej – wewnętrzne,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 30 m2, położony w Trzebini na Os. Waltera, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KP2 – tereny parkingów ogólnodostępnych, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00037620/2, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1726/49 o pow. około 30 m2, położony w Trzebini przy ul. Łukasiewicza, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem ZU3 – tereny zieleni urządzonej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem UC3 – tereny usług komercyjnych oraz UC4 – tereny usług komercyjnych, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00013764/9 i część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1153/3 o pow. około 30 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh 218 gm.kat. Trzebionka z przeznaczeniem pod istniejące kontenery teletechniczne, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 219/14 o pow. około 0,8603 ha, położony w Bolęcinie przy ul. Wczasowej, z przeznaczeniem na cele pastwisk dla koni klubowych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/15 o pow. 25 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1410/6, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00058031/9 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1540 (powstałej z działki pb 42/1) – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, o łącznej pow. około 8 m2, położony w Trzebini-Rynek, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług ( istniejąca drewniana komórka) - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 850 i 851 o łącznej pow. 0,2733 ha, położony w Trzebini przy ul. Okrężnej, z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych oraz upraw rolnych - na rzecz wnioskodawcy - na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 641/20 o pow. 105 m2, położony w Trzebini przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz oznaczony symbolem KDD - tereny tras komnunikacyjnych – drogi klasy D (dojazdowe), stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/9, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026297/8 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 94/8 – będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00044715/7, o łącznej pow. około 1,7044 ha, położony w Trzebini przy ul. Zawadzkiego z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 10 ZU – tereny zieleni urządzonej.

 

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok +23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze,sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi :

- 1,55 zł/m2/miesięcznie + 23 % podatku VAT,

- 200,00 zł rocznie + 23% podatku VAT.

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie §2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.