ZARZĄDZENIE 0050.131.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 11.05.2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/104/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Góry Luszowskie, numerem 158/46 o pow. 0,0576 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                                                                    Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Góry Luszowskie, numerem geodezyjnym 158/46 o pow. 0,0576 ha, objętą księgą wieczystą  KR1C/00046961/0, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Dolnej w Górach Luszowskich. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 35.000,00 zł, (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.                                                                                         

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

  §4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.