OBWIESZCZENIE

Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 maja 2017 r.

 

Na podstawie art. 118a ust. 2 i ust. 3, art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 

Starosta Chrzanowski zawiadamia

 

o wydaniu decyzji z dnia 19 maja 2017 r., znak: AGN.6832.2.2017.AT14/PKK22 orzekającej o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 15.116,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto szesnaście złotych 00/100), za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (po Kunegundzie Głogowskiej z domu Marcisz w całości), która stała się własnością Powiatu Chrzanowskiego, położoną w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, obręb Piła Kościelecka, oznaczoną, jako działka nr 74/3 o pow. 0,0239 ha, powstałą z podziału działki nr 74/1 , objęta LWH 43 gm. kat Piła Kościelecka,  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie oraz o zobowiązaniu Zarządu Powiatu w Chrzanowie – reprezentującego Powiat Chrzanowski do złożenia ustalonego w pkt 1 odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

 

Starosta Chrzanowski zawiadamia również, iż zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami z treścią decyzji można zapoznać się, w terminie 14 dni od zawiadomienia w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pokój 013 na parterze, w dniach pracy Urzędu:

 

poniedziałek 700 – 1700

wtorek 700 – 1500

czwartek 700 – 1500

piątek 700 – 1300

środa – dzień wewnętrzny

 

Znak sprawy: AGN.6832.2.2017.AT14/PKK22

 

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Chrzanowskiego na adres: ul. Partyzantów 2, 32- 500 Chrzanów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).