ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 01.06.2017 r.

 

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

                                                                               Zarządzam, co następuje;

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 0,0122 ha, położony w Trzebini na Os. Gwarków z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 27,48 m2, położony w Trzebini na Os. Energetyków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 818/2 o pow. około 0,0140 ha, położony w Trzebini na Os. Siersza z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący w posiadaniu Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 818, objęty wykazem hipotecznym "Dobro Publiczne",

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1710/31 o pow. około 0,0814 ha, położony w Trzebini przy ul. Długiej, z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem UC3 – tereny usług komercyjnych oraz w strefach : ekspozycji o symbolu „E”, potencjalnego obszaru ograniczonego użytkowania o symbolu „O”, wzrostu wartości stawki procentowej „P”, uciążliwości trasy komunikacyjnej „U”, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 706/1 o pow. około 0,1000 ha, położony w Trzebini przy ul. Mokrej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" oraz na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wchodzący w skład mienia komunalnego, objęty księgą wieczystą KR1C/00086384/3.

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/185 o pow. 32 m2 , będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/212 o pow. 1 m2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położony w Trzebini na Os. Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Os. Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/161 o pow. 23 m2, położony w Trzebini przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1310/23 o pow. około 14,50 m2, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (komórka gospodarcza przeznaczona do przechowywania opału. itp) - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2U, ZP – tereny zabudowy usługowej ze zwiększonym udziałem zieleni urządzonej oraz znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045879/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży oraz oznaczony symbolem 4KDD 1/2 – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7.

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1740 o pow. około 119 m2, położony w Trzebini przy dworcu PKP, z przeznaczeniem pod istniejące dwa kioski handlowe wraz z terenem niezbędnym do ich użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 12 UC – tereny usług komercyjnych oraz oznaczony symbolem 1 KU – tereny urządzeń obsługi komunikacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 1097/107 i 1097/108 o łącznej pow. 0,0794 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem ZU 11 – tereny zieleni urządzonej oraz w strefie od sieci urządzeń infrasktury technicznej "T" oraz oznaczony symbolem KD7 – drogi dojazdowe klasy D, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041346/8,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 396/2, 395/4, 394/7, 394/6, 378/1, 377/4, 377/10, 372/1, 372/10, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046964/1 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 395/12 i 394/5, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045565/7 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 378/2, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045782/4 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 377/6, 372/3 i 372/11, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00001568/8, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolami 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 US – tereny sportu i rekreacji, 2 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 3 U – tereny zabudowy usługowej, 2KD-D – tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, 1KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 2KDW- tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 3 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 1 E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka i 4 KS – tereny zaplecza technicznego komunikacji oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 379/3, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045651/7, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolami 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 1 E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerami geodezyjnymi 371/1, 371/2, 371/3 dla, której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045651/7, o łącznej pow. 4,4896 ha, położony w Młoszowej z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat.

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi;

 

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług 2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.