ZARZĄDZENIE  Nr 0050.224.2017

                BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 31 Lipca 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr  XXXV/476/VII/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerami geodezyjnymi 797/9 o pow.0,0852 ha, 796/45 o pow.0,2803 ha, 796/48 o pow.0,0721 ha, 796/42 o pow.0,0022 ha, 796/3 o pow.0,0225 ha, 796/39 o pow.0,0756 ha, 796/26 o pow.0,0070 ha i 796/41 o pow.0,0013 ha, wraz z prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków i budowli.

 

                                                                                              Zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości, położonej przy ulicy Kościuszki w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym:

- 797/9 o pow.0,0852 ha, 796/45 o pow.0,2803 ha, 796/48 o pow.0,0721 ha, 796/42 o pow.0,0022 ha, 796/3 o pow.0,0225 ha, objętej księgą wieczystą KR1C/00057318/8,

- 796/39 o pow.0,0756 ha, objętej księgą wieczystą KR1C/00057361/4,

- 796/26 o pow.0,0070 ha, 796/41 o pow.0,0013 ha, objętej księgą wieczystą KR1C/00062169/6 ,

stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, wraz z prawem własności budynków i budowli.

§ 2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini działki nr:

- 797/9, 796/45, 796/48, 796/42, 796/3, 796/39, 796/26, 796/41 przeznaczone są pod tereny usług komercyjnych – 8UC

- ponadto części działek nr 797/9 i 796/45 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie ul.Kościuszki w Trzebini. Zgodnie z w/w planem cześć działki 797/9 przeznaczona jest pod tereny usług – U1 i U3 i tereny parkingów – KP1, a część działki 796/45 pod tereny usług – U1.

§ 3.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działek w trybie przetargowym, następuje na  cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi brutto 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych  00/100).

 

§ 5.

1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

§ 6.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

 § 7.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.