OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4

położonego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 63 w Trzebini

stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

 

Lp

 

Opis lokalu

 

Opis  nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

 

Wadium     z opisem Termin wniesienia wadium Termin przetargu  
1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4  w budynku przy ul. Grunwaldzkiej  nr  63  w Trzebini, usytuowanego na I piętrze budynku, składającego się z   pięciu pokoi, dwóch kuchni, łazienki, wc, holu i pomieszczenia  gospodarczego.  Pow.  użytkowa lokalu  wynosi  141,90 m2  pow.  dwóch piwnic wynosi 47,70 m2, oraz  pow. dwóch pomieszczeń  przynależnych  wynosi 19,65 m2  - udział w  częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr  400/164 i 400/166 o łącznej  pow. 0,1747 ha, obręb Wodna  obj. kw. KR1C 00073974/2 wynosi 280/1000 części. Lokal oraz działka wolne  są od jakichkolwiek obciążeń, oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

95.000,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r. 

10.000,00zł

„przetarg lokal nr 4”

29.09.2017r na rachunku   Urzędu

04.10.2017r godz. 1000

 

 

 I przetarg  odbył się  21.06.2017r.

 

Wyżej wymieniony lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Przedmiotowy lokal może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1400 do dnia 04.10.2017r. , po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122353.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości  położonej w Górach Luszowskich  przy ul. Dolnej obręb Góry Luszowskie, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp.

 

Działka nr

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza 

 

 

Wadium  z      opisem

Termin  wniesienia wadium

 

Termin przetargu

 

 1.

  

158/46

 

 0,0576

35.000,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r. 

5.000,00zł „przetarg dz.158/46”

   29.09.2017r.

na rachunku Urzędu

04.10.2017r.  godz. 1030

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00046961/0, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  - 2 -

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych

nieruchomości  położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Podleśnej obręb Piła Kościelecka, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp.

 

Działka    nr

 

Pow. ha

Cena wywoławcza 

wraz z obowiązującym podatkiem  VAT 

 

Wadium

z  opisem

 

Termin  wpłaty wadium

 

Termin przetargu

 

 1.

  

141/41

 

 0,0900

    

  46.000,00zł

5.000,00zł „przetarg dz.141/41” 29.09.2017r. na rachunku Urzędu 04.10.2017r.  godz. 1100

 

 2.

141/42

141/43

 0,0553

 0,0434  

łącznie 0,0987

 

  50.000,00zł

5.000,00zł

„przetarg

dz. 141/42 i dz. 141/43”

29.09.2017r. na rachunku Urzędu 04.10.2017r. godz. 1130

 

 3.

 

141/47

 

 0,0899

 

  46.000,00zł

5.000,00zł

„przetarg

dz. 141/47”

29.09.2017r. na rachunku Urzędu 04.10.2017r. godz. 1200

 

Dla wyżej wymienionej  nieruchomości  Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomości  wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 16MN i 18MNteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), dla działki nr 158/46 upłynął 10.07.2017r., dla działek nr 141/41, 141/42, 141/43 upłynął dnia   23.09. 2017r., dla działki 141/47 upłynął 22.04.2016r. 

 

przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Narutowicza 10 – II piętro, pokój nr 13.

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej  - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

 

-3-

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe),

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.

 

Załącznik - mapka Piła Kościelecka - Podleśna