ZARZĄDZENIE NR 0050.273.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 07.09.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

                                                                                                                        Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1772 będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh 1102 gm. kat. Trzebinia, część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1774 będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym lwh 250 gm. kat. Trzebinia oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1773 będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7 o łącznej pow. około 63 m2, położony w Trzebini przy dworcu PKP, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 12UC – tereny usług komercyjnych,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 723/1 i 1936 o łącznej pow. około 200 m2, położonych w Trzebini przy ul. Ochronkowej, z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 7 KP – tereny parkingów wydzielonych oraz symbolem 2UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na ul. Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 73 m2, położony w Trzebini - Rynek, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo – usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o pow. około 40 m2, położony w Trzebini – Rynek, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU - tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo – usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/380, położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej, z przeznaczeniem pod gablotę informacyjną o pow. reklamy około 2,03 m2 – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 857/5, położony w Trzebini przy ul. Pułaskiego z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 6 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU7 - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00059397/9,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45, położony w Trzebini przy rondzie Podpułkownika Pilota Edwarda Jaworskiego, z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 12 m2 – na rzecz wnioskodawcy na okres do 31.12.2017 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, znajdujący się w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 703/13 i 703/12, położony w Trzebini przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej z Ochronkową, z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 12 m2 – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/100, położony w Trzebini z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 0,48 m2 – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 7UC – tereny usług komercyjnych, znajdujący się w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00073454/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 795/64, położony w Trzebini z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 0,48 m2 – na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1PT – tereny produkcyjno - techniczne, znajdujący się w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00062864/8,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/4, położony w Trzebini z przeznaczeniem pod dwustronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 12 m2 – na rzecz wnioskodawcy na okres do 31.12.2017 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- plac manewrowy do nauki jazdy 1,37 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.