ZARZĄDZENIE NR 0050.336.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 02.11.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 76/9, 79/1, 1477 będące własnością Gminy Trzebinia, objęte księgą wieczystą nr KR1C/00053408/8 oraz część działki nr 1412/4 obr. Trzebinia, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00065265/0, o łącznej pow. około 0,1841 ha zabudowanych budynkiem o pow. użytkowej 575,21 m2 o funkcji administracyjno – biurowej, znajdujące się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U4 – tereny zabudowy usługowej oraz oznaczony symbolem KDW – drogi klasy dojazdowej wewnętrzne, położone w Trzebini przy ul. Rynek 18 – na okres 3 lat.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie §2 pkt 4 zarządzenia nr 0050.377.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Trzebinia w wysokości 6000 zł brutto/miesięcznie.

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Burmistrza Miasta Trzebini nowego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.