OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 16 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

ogłasza

 1. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerami geodezyjnymi 175/3 i 178/7 o łącznej powierzchni 0,8214 ha, położonej w Bolęcinie z przeznaczeniem na cele użytków zielonych.

 2. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i jest objęta księgą wieczystą Nr KR1C/00047371/4.

 3. Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 4. Powyższa nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej oraz porośnięta jest krzewami i drzewami.

 5. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań .

 6. Przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, III piętro , pokój nr 32.

 7. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 64,15 (netto) zł ( słownie; sześćdziesiąt cztery zł,-15/100) + 23 % VAT.

 8. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja obejmować będzie stawkę czynszu od 1 marca każdego roku, począwszy od 1 marca 2019 r.

 9. Czynsz dzierżawny będzie płatny do 31 marca każdego roku, bez uprzedniego wezwania, przy czym wysokość czynszu za pierwszy i ostatni rok dzierżawy ustalona będzie proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

 10. Dzierżawca zobowiązany będzie do ;

  - wykorzystywania przedmiotu dzierżawy na cel zgodny z umową,

  - podpisania umowy dzierżawy ,

  - ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno -prawnych wynikających z przepisów szczególnych,

  -utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym terenie,

  - przekazania wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z przywróceniem gruntu do stanu pierwotnego .

 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie; dziesięć złotych 00/100 ).

 12. Wadium z dopiskiem "przetarg dzierżawa- Bolęcin" należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Miasta Trzebini Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini nr konta 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini dnia 5 stycznia 2018 r.

 13. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 14. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

 

 

 1. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

 2. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.

 3. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 4. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 5. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy .

 6. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 7. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej Bolęcin. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.