Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku Chrzanów – Zator - Wieprz zlokalizowanej na terenie gmin: Chrzanów, Trzebinia, Zator i  Wieprz,  wszczęte  na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego działającego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, w imieniu którego działa Pełnomocnik P. Anna Kosak, EKKOM Sp. z o.o., ul. dr. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków,  

Wójt Gminy Wieprz

 zawiadamia Strony postępowania

że postanowienie orzekające o obowiązku, bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), nie może zostać wydane w terminie, z uwagi na konieczność uzyskania stosownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.   

Informuję, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie sprawy szczególnie skomplikowanej. 

                       

Mając na uwadze powyższe, informuję, że postanowienie w niniejszej sprawie zostanie wydane w terminie  do 28.02.2018 r.  Jednocześnie wskazuje nowy termin załatwienia sprawy  do 31.03.2018 r.

 

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się  z dokumentacją sprawy, w tym z  treścią opinii  Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Krakowie w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz ul. Centralna 5 w godzinach urzędowania tj. pn., śr., czw., pt. w godz. 7.00-15.00, wt. w godz. 7.00-18.00 w pok. 3.