ZARZĄDZENIE 0050.2.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 04.01.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/408/VII/2017 z dnia 31 marca 2017r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Siersza nr 630/29 o pow. 0,1402 ha, 630/30 o pow. 0,1131 ha, 591/92 o pow. 0,0258 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Siersza numerami:

działka nr 630/29 o pow. 0,1402 ha,

działka nr 630/30 o pow. 0,1131 ha,

działka nr 591/92 o pow. 0,0258 ha,

objętą księgą wieczystą nr KR1C/00060457/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ul. Podwale w Trzebini.

 

§2.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§3.

 

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

69.000,00 zł, dla działki nr 630/29 o pow. 0,1402 ha,

68.000,00 zł, dla działek nr 630/30 i 591/92 o łącznej pow. 0,1389 ha.

 

§4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, ulica Narutowicza 10, oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Osiedlowej. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.