ZARZĄDZENIE 0050.6.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 04.01.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXIV/358/V/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości przeznaczonej pod budowę garaży, obręb Myślachowice, będącej własnością Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

 

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C00052690/4, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice numerami:

- działka nr 1535/106 o pow. 0,0023ha, - działka nr 1535/107 o pow. 0,0023ha,

- działka nr 1535/108 o pow. 0,0023ha, - działka nr 1535/109 o pow. 0,0023ha,

- działka nr 1535/110 o pow. 0,0023ha, - działka nr 1535/111 o pow. 0,0023ha,

- działka nr 1535/112 o pow. 0,0023ha, - działka nr 1535/113 o pow. 0,0023ha,

- działka nr 1535/114 o pow. 0,0023ha,- działka nr 1535/115 o pow. 0,0023ha,

- działka nr 1535/116 o pow. 0,0024ha, - działka nr 1535/117 o pow. 0,0023ha,

- działka nr 1535/118 o pow. 0,0023ha, - działka nr 1535/119 o pow. 0,0024ha,

położoną na Osiedlu Energetyków przeznaczoną pod budowę garaży, wraz z udziałem wynoszącym po 5/154 części w prawie własności nieruchomości nr 1535/76 o pow. 0,0962 ha objętą księgą wieczystą KR1C00076280/1, obręb Myślachowice, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§2.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości ustalona w oparciu o jej wartość rynkową na podstawie operatu szacunkowego.

 • działka nr 1535/106 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/107 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/108 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/109 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/110 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/111 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/112 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/113 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/114 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/115 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/116 o pow. 0,0024ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.500,00 zł,

 • działka nr 1535/117 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/118 o pow. 0,0023ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.400,00 zł,

 • działka nr 1535/119 o pow. 0,0024ha, wraz z udziałem 5/154 części w działce numer 1535/76 wynosi łącznie 4.500,00 zł,

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

 

§3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10, oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Osiedlowej. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.