Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778) oraz 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.353)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini Uchwały Nr XX/257/VII/2016 z dnia 31 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, w zakresie:

  1. zasad bilansowania miejsc postojowych dla zabudowy usługowej w terenach oznaczonych w planie symbolami MU3 położonych przy ul. Kościuszki (w zakresie §16 pkt. 7 części tekstowej planu),
  2. przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania północnej części terenu oznaczonego w planie symbolem PU sąsiadującego z północnym odcinkiem ul. Dąbrowskiego (w zakresie w części tekstowej planu w tym §37  i części graficznej),
  3. wyznaczenia przebiegu drogi dla obsługi działek w terenach oznaczonych w planie symbolami MU2 i U11, położonych po południowej stronie ul. Pułaskiego (w zakresie części tekstowej i graficznej planu),
  4. ustaleń części tekstowej i graficznej planu, których konieczność zmiany wynikać będzie z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. od 1 do 3.

 

Obszar objęty zmianą planu położony jest pomiędzy ul. Kościuszki, Św. Stanisława, Dąbrowskiego, fragmentem ul. Pułaskiego od ul. Dąbrowskiego, terenem rafinerii oraz terenem kolejowym.

Przedmiot planu stanowić będą ustalenia, o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do ww. zakresu zmian.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. (włącznie).

 

Wnioski do opracowania planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14;
  2. ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w budynku urzędu przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11).

 

Trzebinia, 24 czerwca 2016 r.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek