Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem Rysunek nr 1 –...
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, na który składają się:   UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY TRZEBINIA...
Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16 Mmaja 2019 r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie...
Uchwała Nr III/8/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 12 grudnia 2018 r. Załącznik nr 1 - Rysunek planu Załącznik nr 2 - Rysunek rozwiązań...
Tekst projektu uchwały Rysunek projektu Ideogram uzbrojenia Tekst prognozy oddziaływania projektu na srodowisko Załącznik nr 1 do...
Tekst projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe - II wyłożenie   Załącznik nr 1 - Rysunek...
  Raport (sprawozdanie) z II etapu konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini...
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 12 lipca 2018 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania...
Tekst projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe Załącznik nr 1 - Rysunek projektu planu zagospodarowania...