PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, na który składają się:   UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY TRZEBINIA...
Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16 Mmaja 2019 r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie...
Uchwała Nr III/8/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 12 grudnia 2018 r. Załącznik nr 1 - Rysunek planu Załącznik nr 2 - Rysunek rozwiązań...
Tekst projektu uchwały Rysunek projektu Ideogram uzbrojenia Tekst prognozy oddziaływania projektu na srodowisko Załącznik nr 1 do...
Tekst projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe - II wyłożenie   Załącznik nr 1 - Rysunek...
  Raport (sprawozdanie) z II etapu konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini...
Uchwała Nr XLIX/645/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r.   Rysunek planu cz. 1 Rysunek planu cz.2  
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 12 lipca 2018 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania...
Tekst projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe Załącznik nr 1 - Rysunek projektu planu zagospodarowania...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...