RAPORT (SPRAWOZDANIE) z konsultacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej  

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ulicy Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ulicy Tuwima i ulicy Armii krajowej.

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

O KONSULTACJACH

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej

 

W dniach od 18 września do 2 października 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej.

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych zmian w planie.

 

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  2. zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

 

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki. W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące projektu i wyjaśnienia przyjętych dotyczących rozwiań oraz zgłosić uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu. Punkt konsultacyjny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1300.

 

Projekt zmiany planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, w zakładce → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → Projekty planów → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dniach od 18 września do 2 października 2019 r. (włącznie).

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie od 18 września do 2 października 2019 r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA PLANU TUWIMA. Projekt zmiany planu będzie również dostępny w punkcie konsultacyjnym.

 

Przedmiotem zmiany planu są:

  1. ustalenia dotyczące linii zabudowy od autostrady oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do istniejących budynków i innych obiektów dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej,
  2. nowe ustalenia dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania (zakres zgodnie art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Armii Krajowej (przedstawionego poniżej).

 

Konsultacjom podlega projekt zmiany planu. Z uwagi na specyficzną formę tekstu zmiany planu, dla ułatwienia podajemy również tekst ujednolicony, w którym zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

 

Tuwima konsultacje 09 2019

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 11.09.2019 r.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Mirosław Cholewa

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe,
5) dane osobowe będą przechowywane wieczyście,
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
7) podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku,
8) administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.