OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM

(obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  XXX/492/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej”, Burmistrz Miasta Trzebini

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

położonego na obrzeżu Osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 30 maja 2018r. do 21 czerwca 2018r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, (II piętro, pokój nr 11-12), w godzinach od 900 – 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 1600, w budynku urzędu miasta przy Rynku 18, w sali na II piętrze.

 

Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej, spełniające wymagania art. 18 ust. 3 ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej, prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt przedmiotowej zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust.2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018r. (włącznie).

 

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 17.05.2018 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Grzegorz Żuradzki

1. Projekt planu - tekst uchwały Osiedle ZWM (WIDOKOWE)

2. Rysunek planu Osiedle ZWM (WIDOKOWE) załącznik nr 1

3. Ideogram uzbrojenia terenu Osiedle ZWM (WIDOKOWE) załącznik nr 2

4. Uzasadnienie do projektu uchwały Osiedle ZWM (WIDOKOWE)

5. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst Osiedle ZWM (WIDOKOWE)

6. Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko Osiedle ZWM (WIDOKOWE)

7. Prognoza oddziaływania na środowisko ZAŁĄCZNIK NR 1 Osiedle ZWM (WIDOKOWE)

8. Prognoza oddziaływania na środowisko ZAŁĄCZNIK NR 2 Osiedle ZWM (WIDOKOWE)

9. Prognoza oddziaływania na środowisko ZAŁĄCZNIK NR 3 Osiedle ZWM (WIDOKOWE)