OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

Ważne: wszystkie pliki otwierają się w nowym oknie

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, na który składają się:

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY TRZEBINIA

 1. Rys. 1_A4 Położenie gminy [1.9 MB]
 2. Rys. 2_A4 Układ jednostek funkcjonalno - strukturalnych [2.3 MB]
 3. Rys. 2a_A4 Struktura funkcjonalno – przestrzenna w jednostkach urbanistycznych [2.3 MB]
 4. Rys. 3_A4 Bilans terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania [3.0 MB]
 5. Rys. 4_A4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego [1.3 MB]
 6. Rys. 5_A4 Lokalizacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na tle studium [2.3 MB]
 7. Rys. 6_A4 Model struktury przestrzennej [1.8 MB]
 8. Rys. 7_A4 Wody [1.2 MB]
 9. Rys. 8_A4 Kompleksy rolniczej przydatności gleb [6.8 MB]
 10. Rys. 9_A4 Presja inwestycyjna na gruntach rolnych [1.2 MB]
 11. Rys. 10_A4 Lasy ochronne i lasy gminne [7.2 MB]
 12. Rys. 11_A4 Formy ochrony przyrody [1.4 MB]
 13. Rys. 12_A4 Obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków [1.2 MB]
 14. Rys. 13_A4 Zagrożenia środowiskowe [4.6 MB]
 15. Rys. 14_A4 Struktura własności gruntów [1.9 MB]
 16. Rys. 15_A4 Tereny zamknięte [1.2 MB]
 17. Rys. 16_A4 Zasoby surowców mineralnych [2.8 MB]
 18. Rys. 17_A4 Układ drogowy gminy Trzebinia [1.9 MB]
 19. Rys. 18_A4 Sieć komunikacji zbiorowej autobusowej [1.8 MB]
 20. Rys. 19_A4 Układ głównych tras rowerowych [1.9 MB]
 21. Rys. 20_A4 Sieć ciepłownicza [1.2 MB]
 22. Rys. 21_A4 Sieć gazowa [1.2 MB]
 23. Rys. 22_A4 Sieć elektroenergetyczna [1.2 MB]
 24. Rys. 23_A4 Sieć teletechniczna [1.2 MB]
 25. Rys. 24_A4 Sieć wodociągowa [1.2 MB]
 26. Rys. 25_A4 Sieć kanalizacyjna [1.2 MB]
 1. Uwarunkowania: struktura funkcjonalno-przestrzenna - rys. nr I.1 [19 MB]
 2. Uwarunkowania: układ komunikacyjny - rys. nr I.2 [18 MB]
 3. Uwarunkowania: infrastruktura techniczna - rys. nr I.3 [18.2 MB]
 4. Uwarunkowania: środowisko przyrodnicze - krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe - rys. nr I.4 [18.4 MB]

 

KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA

1. Kierunki: rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej (rys. nr II.1) – całość [18.1 MB]

2. Kierunki: rozwoju układu komunikacyjnego (rys. nr II.2) [18.7 MB]
3. Kierunki: rozwoju infrastruktury technicznej (rys. nr II.3) [17.2 MB]
4. Kierunki: ochrona środowiska i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego (rys. nr II.4) [18.5 MB]
5. Kierunki: obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe (rys. nr II.5) [13 MB]

 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA [.pdf, 122 KB]