Trwają prace nad nowym studium zagospodarowania

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

Pragnę Państwa poinformować, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. (włącznie).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22  stycznia 2019 r. o godz. 1700, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w  Trzebini.

 

Do dnia 06 marca 2019 r. (włącznie) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

 

Projekt studium sporządzany jest w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 06 marca 2019 r. (włącznie): w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Osoba do kontaktu: Ewa Jaśko, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki, tel. 32 7111 049

 

Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

 Trzebinia, 04 stycznia 2019 r.

 

 

Informuję, że projektant wyjątkowo nie będzie udzielał informacji na temat projektu w dniu 31 stycznia br. Będzie natomiast obsługiwał wyłożenie w dniu 1 lutego 2019 r. (piątek).

Burmistrz Miasta Trzebini

 

Archiwalne materiały i dokumenty: