Informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów:

07.01.2021 r. Zarządzenie nr 0050.445.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.12.2020r. W sprawie akceptacji rozwiązań zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej.

04.01.2021 r. Dokumentacja czynności poprzedzających podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej - pdf.

04.01.2021 r. Zarządzenie Nr 0050.303.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini - link do BIP

Zarządzenie Nr 0050.304.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 września 2020r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego - link do BIP

08.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.393.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie akceptacji rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie wraz z załącznikiem nr 1 - link prowadzi do BIP

26.10.2020 r.

18.05.2020 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego.

13.12.2019 r. Zarządzenie Nr 0050.386.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.11.2019 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator w Trzebini oraz rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu.

07.01.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

Dokumentacja związana z projektami planów:

Rok 2019:

Rok 2018: