Uchwała Nr XLIV/470/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
Ważne dla Trzebini i jej mieszkańców przedsięwzięcie rewitallizacji miasta uzyskało współfinansowanie od Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego...
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oferta inwestycyjna Dokumenty strategiczne Gminy Trzebinia Koncepcja zagospodarowania terenu...
Informacja archiwalna Celem opracowania jest przedstawianie wariantu finalnego koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu...
KONCEPCJA PARKU MIEJSKIEGO  WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU MIEJSKIEGO     W związku ze sporządzaniem WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU...
Przedmiot projektu: Odnowa centrum miasta i wykreowanie tzw. serca Miasta, co przyjęto i zapisano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta...
Uchwała Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
Dokumenty do pobrania:    RYSUNEK PLANU PROJEKT PLANU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RYSUNEK PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA...
Szanowni Państwo, zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania...
 Uchwała z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście-Południe Rysunek...
Uchwała Nr LV/597/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...