Uchwała Nr XLIV/470/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
Ważne dla Trzebini i jej mieszkańców przedsięwzięcie rewitallizacji miasta uzyskało współfinansowanie od Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego...
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oferta inwestycyjna Dokumenty strategiczne Gminy Trzebinia Koncepcja zagospodarowania terenu...
Informacja archiwalna Celem opracowania jest przedstawianie wariantu finalnego koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu...
KONCEPCJA PARKU MIEJSKIEGO  WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU MIEJSKIEGO     W związku ze sporządzaniem WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU...
Przedmiot projektu: Odnowa centrum miasta i wykreowanie tzw. serca Miasta, co przyjęto i zapisano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta...
Uchwała Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
Dokumenty do pobrania:    RYSUNEK PLANU PROJEKT PLANU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RYSUNEK PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA...
 Uchwała z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście-Południe Rysunek...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini Załącznik nr 1 do uchwały w...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla części obszaru składowiska odpadów poflotacyjnych ZG Trzebionka S.A. w...
Trzebinia, 06.03.2008 r.    Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
Uchwała Nr LV/597/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...