Aktualizacja: 18.01.2024 BW

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia - Uchwała Nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini - link do BIP

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Na podstawie artykułu 11 punkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 503) oraz artykułu 39, 40, 41 oraz w związku z artykułem 46 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1029 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam:
• o podjęciu przez Radę Miasta Trzebini uchwały Nr LII/431/VIII/2022 z dnia 27 września 2022r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia
• o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oddziaływania na środowisko.

 
Trzebinia, dnia 28.09.2022 r.

 

   Informacja Burmistrza Miasta Trzebini

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 283 z póź. zm.) informuję, że: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia przyjęte zostało przez Radę Miasta Trzebini Uchwałą Nr XXVII/259/VIII/2020 w dniu 29 października 2020 roku.

Z dokumentem studium można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Trzebini – w Wydziale Architektury i Urbanistyki, przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12). Dodatkowo, dokument wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzebinia, dnia 18.11.2020 r.   

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk

Podsumowanie i uzasadnienie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dokumentu pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia” - link do BIP

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, o którym informowałem w ogłoszeniu z dnia 12.08.2020 r. przypominam, że uwagi do projektu mogą być wnoszone do dnia 08 października 2020 r. (włącznie) w formie: papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres internetowy urzędu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub wydziału architektury i urbanistyki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub przez ePUAP adres skrytki:/o016h2whpo/skrytka)

Wyłożenie projektu odbywa się w dniach w dniach od 19 sierpnia 2020r. do 17 września 2020 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12), w godz. pon. – czw. od 900 – 1400 oraz pt. 900 – 1300. Projekt studium jest zamieszczony na stronie internetowej urzędu oraz w BIP.

Aby zapoznać się z projektem w wersji tradycyjnej należy zgłosić się do pok. nr 2 na I piętrze (dziennik podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10) i ustalić telefonicznie kontakt z pracownikiem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://trzebinia.pl/aktualnosci/miasto-i-gmina/8152-uwaga-zmieniaja-sie-zasady-obslugi-w-urzedzie.

Trzebinia, dnia 27.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Trzebini

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia w zakresie wprowadzonych zmian po drugim wyłożeniu

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz w  związku z Uchwałą Nr IX/95/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 19 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, (II piętro, pokój nr 12),  w godz. pon. – czw. od 900 – 1400 oraz pt. 900 – 1300.

Od dnia 19 sierpnia 2020 r. projekt studium jest dostępny na stronie internetowej miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2  września 2020 r. o godz. 1700, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w  Trzebini (sala lustrzana).

Projekt podlega upublicznieniu w zakresie zmian wprowadzonych w dokumencie po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu w październiku i listopadzie 2019 r. Zmiany w projekcie obejmują:

 • zmiany w częściach tekstowych projektu, które oznaczone zostały czcionką koloru czerwonego,
 • zmiany w częściach graficznych projektu:
 1. Młoszowej, dla terenów po południowej stronie ul. Spacery, we wschodniej części terenu, w poszerzenie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) oraz korekta zasięgu korytarza ekologicznego (biologicznego) – zmiana na 1 na rys. nr: II.1., II.4;
 2. w Trzebini, dla terenów rejonie tzw. Skałki przy granicy z Młoszową, wycofanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) i przeznaczenie ich na tereny lasów (ZL), zmiana części terenu zieleni urządzonej (ZU) na teren zieleni nieurządzonej (Z) oraz przełożenie w kierunku południowym przebiegu drogi KDL w Trzebini i Młoszowejzmiany nr 2 na nr: II.1, II.2 i II.4;
 3. w Młoszowej, dla terenów w rejonie ul. Trzeciej i ul. Krakowskiej, uwzględnienie orientacyjnego przebiegu kontynuacji połączenia ul. Szembeka z  ul. Trzecią do drogi krajowej nr 79 oraz zmiana przeznaczenia fragmentu terenu pomiędzy linią kolejową a projektowaną drogą z terenu zabudowy mieszkaniowej (M2) na teren zieleni urządzonej (ZU) – zmiana nr 3 na nr: II.1,II.2;
 4. w Trzebini, w rejonie ul.  Końcowej (obr. Trzebionka) zmiana terenów zieleni urządzonej (ZU) na tereny produkcji energii za pomocą ogniw fotowaltaicznych (PU2) – zmiana nr 4 na rys. nr II.1;
 5. w Młoszowej, w sąsiedztwie ul. Bożniowa, zmiana części terenu lasów (ZL) oraz zieleni nieurządzonej (Z) na teren zabudowy mieszkaniowej rozproszonej (M3) – zmiana nr 5 na rys. nr: II.1, II.4;
 6. w Lgocie, na wschód od ul. Jesionkowej, wprowadzenie możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej i hodowlanej oraz korekta zasięgu korytarza ekologicznego – zmiana nr 6 na rys. nr: II.1, II.4;
 7. w Dulowej, na północ od ul. Hrabiego Potockiego zmiana położenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) – zmiany nr 7 na nr II.1;
 8. w Trzebini przy ul. Jana Kilińskiego, zmiana terenu parkingu (KP) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) oraz części terenu ogrodów działkowych (ZD) w Młoszowej na teren parkingu (KP) – zmiana nr 8 na rys. nr II.1;
 9. zmiana zasięgu aglomeracji Chrzanów, w uwarunkowaniach i ustaleniach – zmiana nr 9 na rys. nr: I.3 i II.3 oraz II.4;
 10. aktualizacja zasięgu terenów zamkniętych, na rysunkach uwarunkowań nr: I.1, I.2, I.4, kierunków nr: II.1, II.2 i II.4, oraz na schemacie nr 15 w uwarunkowaniach – zmiany nr 10;
 11. zmiany przebiegu rurociągu produktowego: w obr. Trzebionka – w rejonie ul. Kwiatowej, w obr. Wodna – w rejonie ulicy bocznej od ul.1000-lecia Państawa Polskiego oraz w rejonie dawnej głównej podsadzkowni KWK „Siersza”, w obr. Siersza – w terenie na północny – wschód od ul.Piaskowej, w obr. Czyżówka – w terenach lasów w sąsiedztwie składowiska Elektrowni „Siersza” – zmiany nr 11 na rys. nr: II.1 i II.3;
 12. w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego (obr. Trzebionka) zmiana części terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2) na teren zieleni urządzonej (ZU) – zmiana nr 12 na rys. nr: II.1, II.4;
 13. w Trzebini w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i ul.Kwiatowej (obr. Trzebionka), przesunięcie w kierunku zachodnim i połączenie z ul. Gen. Sikorskiego przez rondo projektowanej drogi KDZ oraz korekta korytarza wielofunkcyjnego dla terenu przylegającego od strony północnej do ul. Gen. Wł. Sikorskiego – zmiana nr 13 na rys. nr: II.1, II.2 i II.4;
 14. opisanie projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego klasy GP łączącej autostradę A4 z drogą DK 94 jako drogi krajowej wskazanej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego – zmiana nr 14 na rys. nr: II.1., II.2;
 15. w Pile Kościeleckiej przy ul. Trzebińskiej w rejonie rzeki Chechło, zmiana terenu zabudowy mieszkaniowej (M2) na tereny zieleni (Z) – zmiana nr 15 na rys. nr II.1;
 16. w Pile Kościeleckiej przy w ul. Chrzanowskiej w rejonie rzeki Chechło zmiana terenu zabudowy mieszkaniowej (M2) na teren rolny (R) – zmiana nr 16 na rys. nr II.1;
 17. w  Bolęcinie przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Trzebińską, zmiana terenu produkcyjno – usługowego (PU) na teren zabudowy mieszkaniowej i  usługowej (MU) – zmiana nr 17 na rys. nr II.1;
 18. w Dulowej w terenie pomiędzy ul. Św. Floriana i ul. Parku Jurajskiego oraz w Młoszowej w rejonie Rzeczysk, uczytelnienie przebiegu korytarzy ekologicznych – zmiany nr 18 na rys. 1 i II.4;
 19. w Trzebini przy ul. Miłej (obr. Wodna) zmiana przeznaczenia terenu zieleni urządzonej (ZU) na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) – zmiana nr 19 na rys. nr II.1;
 20. w Pile Kościeleckiej przy ul. Trzebińskiej, w sąsiedztwie stacji kontroli pojazdów, zmiana przeznaczenia terenu rolnego (R) na teren zabudowy usług komercyjnych (U1) – zmiana nr 20 na rys. nr II.1, oraz zastosowanie nowego podkładu topograficznego.

Zmiany w części graficznej projektu zostały zaznaczone na rysunkach oraz oznaczone odpowiednimi numerami wg powyższego wykazu. Zmiany wynikają z zarządzeń Burmistrza miasta Trzebini Nr 0050.115.2020. z dnia 25 marca 2020r. oraz Nr 0050.204.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące zmian w projekcie studium podlegających wyłożeniu w terminie do dnia 08 października 2020 r. (włącznie). Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również na stronie internetowej urzędu miasta pod adresem: /trzebinia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego/nowe-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania

W okresie wyłożenia projektu, we wtorki i czwartki, informacji na temat projektu udzielał będzie projektant.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. 2020r. poz. 283 ze zmianami) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

 • projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia,
 • prognozie oddziaływania na środowisko,
 • opiniach i informacjach związanych z dokumentem.

Projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa, projekt zostanie udostępniony w dniach od 19 sierpnia 2020 r. do 17  września 2020 r. (włącznie) (zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy). Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 08 października 2019 r. (włącznie): w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do przepisów art. 39 - 41, 54 ust. 3 ww. ustawy). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.                                                                                                                     

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
Mirosław Cholewa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32  -  540 Trzebinia,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
  - podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
  - podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe,

 5. dane osobowe będą przechowywane wieczyście,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano,
 7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku, uwagi. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku, uwagi,
 8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 Ostatnia aktualizacja: 2020-08-11

Zarządzenie Nr 0050.275.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia uzgodnień i opinii do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia oraz wyłożenia projektu sporządzanego na podstawie Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/95/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.272.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.148.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. dot. rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 stycznia 2019r. do 13 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.273.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.412.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. dot. rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10 października 2019r. do 08 listopada 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-12

Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

Informacja

Pragnę poinformować, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. (włącznie). Do dnia 06 marca 2019 r. (włącznie) zbierane były uwagi dotyczące projektu studium, w tym w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W sprawie rozpatrzenia złożonych uwag zostało podjęte przez Burmistrza Zarządzenie Nr  0050.148.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., które jest również dostępne w BIP urzędu.

Ponadto informuję, że w projekcie wprowadzone zostały zmiany i rozpoczęta została procedura ponownego opiniowania i uzgadniania projektu przez właściwe organy i instytucje. Ponowne wyłożenie projektu (w zakresie zmian) planowane jest jesienią br.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest Ewa Jaśko, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki, tel. 32 7111 049, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Trzebinia, dnia 09.07.2019 r.

Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

 Trzebinia, 04 stycznia 2019 r.

Archiwalne materiały i dokumenty: 

 Załączniki - treść zmiany studium:

Załączniki - rysunki:

Archiwalne informacje związane ze studium: