36 uczniów otrzyma w tym roku stypendium naukowe w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia”.

tablica zdjęcie poglądowe
Kandydatów było 79, w tym 69 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz 10 uczniów szkół ponadpodstawowych, kontynuujących naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendium naukowe przyznano uczniom, którzy spełnili następujące kryterium:

  1. osiągnięcie wybitnych wyników w nauce, czyli uzyskanie średniej ocen znacznie powyżej wymaganej, wskazanej w Uchwale Nr XXXI/284/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia”, tj.:
    a) od 5,62 dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej – 9 uczniów;
    b) od 5,56 dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej – 21 uczniów;
    c) od 5,35 dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 5 uczniów;
  2. uzyskanie I miejsca w konkursach lub olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Małopolskie Kuratorium Oświaty – 1 uczeń;
  3. uzyskanie I miejsca w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w pkt. 2 – 4 uczniów.

Czworo uczniów spełniło jednocześnie dwa kryteria uzyskując średnią ocen powyżej wymaganej oraz uzyskując 1 miejsce w konkursach.

Na wypłatę stypendiów przeznaczono 40 000 zł.