Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 2 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a.

Zdjęcie przedstawia fragment łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta

 

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini przedstawia się następująco:

 1. I. Otwarcie sesji.
 2. II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018.
 2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej- „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia”.
 4. Zmian w Uchwale Nr XLII/548/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 12 położonego przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini z dotychczasowym najemcą.
 6. Nadania nazwy dla drogi w sołectwie Dulowa.
 7. Nadania nazwy dla drogi w sołectwie Bolęcin.
 8. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
 2. V. Sprawy bieżące i wniesione.
 3. a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów
 4. VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.