Zarządzenie 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.03.2018 w sprawie:
 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
obejmującej część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1310/23
o powierzchni około 7,20 m2, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usługNa podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1310/23 o powierzchni około 7,20 m2, położonej w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca komórka gospodarcza), stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą Nr KR1C/00045879/1, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- oznaczonej symbolem 2 U,ZP – tereny zabudowy usługowej z większonym udziałem zieleni urządzonej.

 

§ 2.

 

1. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustalam na podstawie § 1 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia w wysokości: 60,00 zł / rocznie + 23 % podatku VAT.

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Piaski.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.