Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 650/6 o pow. 0,0306 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00047082/1 – na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerami geodezyjnymi: 650/1 o pow. 0,0006 ha, 650/2 o pow. 0,0006 ha, 652/3 o pow. 0,0006 ha, stanowiące własność osób fizycznych.
Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntu zajętego pod część drogi publicznej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych tj. ul. Łąkowej w Psarach.

 

§ 2.

 

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 650/6 o pow. 0,0306 ha położona jest przy ul. Władysława Łokietka w Karniowicach. Powyższa działka jest niezabudowana, nieurządzona, niezagospodarowana, częściowo utwardzona i porośnięta trawą.
Przez ww. działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej, natomiast w rejonie działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć gazowa.
Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 650/6 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§ 3.Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 650/6 o pow. 0,0306 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).
Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.