Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Trzebini – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebinia.

Tabela nr 1: Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza wraz z 23 % podatkiem Vat 

Wadium z opisem

Termin  wniesienia wadium

Termin przetargu

Działka numer 3/1 o powierzchni 0,0017 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia - obszar miejski, obręb ewidencyjny Trzebinia

2.800,00 zł

280,00 zł „przetarg działka numer 3/1”

18.03.2021 r. (na rachunku Urzędu)

23.03.2021 r. godzina 9:00.

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość składająca się z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 3/1 o powierzchni 0,0017 ha, stanowiąca własność Gminy Trzebinia, objęta księgą wieczystą numer KR1C/00045770/7. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa działka położona jest przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Trzebini, około 300 m na południe od Rynku w Trzebini, w bezpośrednim otoczeniu zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.

Ww. nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jest niezabudowana oraz niezagospodarowana, posiada kształt zbliżony do rombu. Teren nieruchomości pochyły w kierunku wschodnim.

W niedalekim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna.

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z ww. planem działka numer 3/1 położona jest na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – symbol identyfikacyjny terenu – MU8.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1740 z późniejszymi zmianami) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) upłynął 30.12.2020 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 18.03.2021 r.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu https://trzebinia.pl/ i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk