Komunikat Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miasta Trzebini numer I/2023 z dnia 21.02.2023 roku o wyłożeniu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

Na podstawie artykułu 17 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw z 1990 roku numer 32, pozycja 191 z późniejszymi zmianami) Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego powołana uchwałą Rady Miasta Trzebini numer XL/371/VIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, zawiadamia, że w okresie 30 dni to jest w dniach od 27.02.2023 roku do 29.03.2023 roku, będzie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny wraz z kartą inwentaryzacyjną obejmującą nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 224/10, 224/11, 236/3, 236/4, 237/20, położoną w Bolęcinie.

Spis inwentaryzacyjny wraz z kartą inwentaryzacyjną zostanie wyłożony w Urzędzie Miasta Trzebini, ulica Narutowicza 10, II piętro, pokój numer 18, w godzinach pracy Urzędu, telefon 032 7 111 070.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia mogą zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, w wyżej wymienionym terminie pod wskazanym adresem.

 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszołek