Podatki lokalne

Obowiązujące stawki podatków - uchwały i deklaracje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebinia

Informator budżetowy

Informacje na temat budżetu i majątku Gminy Trzebinia znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje archiwalne:

Konta bankowe Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym o/Trzebinia

Wpłaty gotówkowe powinny być przez podatników dokonywane  na nastepujące rachunki bankowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie O/Trzebinia:


     Rachunek bankowy nr: 49 84440008 0030 0375 7018 0001

 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dzierżawy, użytkowanie wieczyste
 • Odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, koszty upomnień
 • Opłata za służebność przejazdu
 • Opłata za operat szacunkowy
 • Opłata za reklamę, opłata skarbowa
 • Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Opłata od zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz od zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wpłaty za sprzedaż drewna z lasu gminnego
 • Wykup działek, mieszkań
 • Wypisy i wyrysy z planu
 • Wypisy i wyrysy ze studium
 • Zaświadczenia
 • Zwrot ustalonego decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości odszkodowania
 • Sprawy związane z aktami stanu cywilnego (wpłaty z terenu Polski)

 

     Rachunek bankowy nr: 36 8444 0008 0030 0375 7018 0041

 • Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL

 

UWAGA
Opłaty wnoszone z zagranicy w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego należy przesyłać na konto:
S.W.I.F.T. CODE: POLU PL PR
IBAN: PL 49 84440008 0030 0375 7018 0001